ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


LOL ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿ ••••••••••• • • • • • • • ಮಿಸುವ ಹಸುಳ ಗಾಳಿದು ಕಾಟನದಿಂ || ನಸು ಹಾಡುವ ಮುದದಿ ಸಂಗು ರಂ | ಜಸುವ ಗ೦ಗಳ೦ದೆನ ಸಂತೋಷ೦ದಳದುಳನದವಾ || ಅನಿರುಳಲಘುಕುಚುಗಳಂ ಮಿಗೆ ರಂ | ಜಿಸಿದುವಶನಿಪತಂದುದ ಪೊಸ ! ಮಿಸುನಿಯು ಪೊನ್ನ ಜವyವೆಟ್ಟ ನಿಪಥಕ ಪಾವ ತುದಿ ೩೬ ನೋಡೀಕಯನೆನುತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ! ನೀಡಿ ಕಲದ ಕಳಯನೊಳುಸಿರ್ವರಸನೆ | ಗಾಡಿಯನೀಕ್ಷಿಸುತಾತನ ಕಡೆಗೆ ಮೊಗಮನಿಟ್ಟುಯ್ಯಲಯ || ಆಡುವಬಲೆಯೊರ್ವಳ ಕೇಕರರುಚಿ ! ನೀಡುಂ ಸರಿದುದು ರತಿಯನನಂಗಂ | ಪಾದದಡಿಸಲೆಂದು ಏಡಿದ ಮುತ್ತಿನ ಹಗ್ಗದ ತುದಿ ೧೬ ಸರಸಿರುಹೂಪಮಕರದಿಂದಾಗುವ | ಸುರುಚರನುಭವದ ತಿಕಲಾ | ತರುಣಿಯ ತರಳಕಟಾಕ್ಷಪ್ರಜೆಗಳ ಮಂದ ಸಲ್ಲಲ್ಲಿ || ಅರವಿಂದಾಕರದೊಳೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂ | ಏರಿದುಂ ಮೂಡಿ ಮುಲಗಿ ವಿನೋದಿನ | ತರುಣಮರಾಳಸಮಿತಿಯಂಬಂದವನೋದವಿಸುತಪ್ಪಿದುದು + ೩೪ ಅಂಗೈಗಳ ಲಕ್ಷಣದ ಸುರೇಖೆಯ | ಮಾಂಗಿರದೆಂಗುತಗುತೇ ಎವ ಪೋಸ | ಮೀಂಗುಲಿಗಳೊ ತತ್ಕರನಖಕಾಂತಿಯು ಚಂದ್ರಿಕೆಗೆ !! ಹಿಂಗದೆಂಗುಳೇಬಾವ ಚಾರುಚಕ! ರಂಗಳ ಜಂಗುಳಿಯೋಎಂಟಂದದಿ | ನಂಗನೆಯೊರ್ವಳೆ ಕೈವಿಡಿದಾಡುವ ತಿಕ ಪ್ಪಿದುದು ||೩೯ ವಿಮಲಸ್ಪಟಿಕಮಣಿಯ ಕುಟ್ಟಿ ಮದೊಳೆ | ರಮಣೀಮಣಿ ಪೊಡೆದಾಡುವ ನಮನೋ ! ಗ್ರ ವನವಾವುರದ ನವನೀಲಮಣಿದು ಕಂತುಕಮಗ |