ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ 00 vvvvvv ಕಮನೀಯತೆಯುಂ ಪಡೆದುದು ತತ್ತರ | ಕಮಲಕ್ಕ೦ ಪಜ್ಜಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲ | ಕಮಲಕ್ಕ೦ ಬಿಡದೆಡೆಯಾಡುವ ಮದಮಧುಕರವೆಂಬಂತ | 8o ಕೇದಗೆಯೆಸಳ ವಳಗಡಗೈಯೊಳೆ || ಸದರದಿಂ ತಾವುವ ದೀವದ | ಕಾದಂಬಂ ಕಾಲಿಡೆಯೋಳೆ ಜಾಗೆಯಂಗಭವಾಗಮುಮಂ ಓದುವರಸಗಿಳಿವ ಬಲಗೈಯೊಳ | ಗಾದಂ ಕಣ್ಣೆ ಸೆಯಲಿ ನಾಲ್ಗೊಗದನ | ಕಾದಲೆಯಂದದಿನೊರ್ವಳಎಲೆ ನಾಂದ‌ಂದಾಳಿದಳು |೪೧ ಪರವೃತಲಲಿತಾಲಾಪದದೊರ್ವಳೆ | ಹಿರಿದುಂ ಹರಿಸಮೊದವೆ ಸಲ್ಲಲಿತ | ಸ್ವರದಿಂ ಬಾಜಿಪ ವೀಣೆಯ ಹರಿನೀಲದ ನಡೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು || ಬೆರಳ ಕೊನೆಯ ಮಿನುಗುವ ಕೂರುಗುರ್ಗ | ಕರಮೆಸೆದುವು ಬೆಳರ್ಗದಗೆಯೆಸಳ್ಳ | ನರಲುಣಿಗಳ ಸಂತಿಗೆ ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದುಣಲಿಕ್ಕುವ ತದಿ ||೪೨ ಸಾಯಿಯನಾರೋಹಿಯನವರೊಹಿಯು | ನಯರನಂ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಾವಣೆ 1 ರಾಯ ಆವಣಿ ವಹಳಿಕ ಡಾಳಂಗಳ ಕಾರಪರಂಪರೆಯು || ಆರತಿಯಿಂ ರಂಜಿಸ ತಿಸ್ಟಾನೋ ! ಪದಸರದ ಚತುರ್ವಿ ಧದಂಡಿರು | mದುಕಿ ರಸಿಕಮದಾಯಕಿ ಸಾಗಿದಳರಿಚದುರಿಂದ ೧೪೩ ಕುಡುವ ಹವಣನಯದ ಮಿಗಿಲೀವನ | ಕುಡ೪:೦ಯದ ಕೃಪಣನ ಮೋಹಂ ನಗೆ | ಗೆರೆಯುವುದು ಬೆಳವಿಗೆದು ಬಳಸಿನ ಹವಣನದುದ ನೀರಂ || ಬಿಡುವ ಕಡಿದನಂದದೊಳನುಡಂ ನೆರ | ಗಡೆಯರ್ವಳೆ ರಫ್ಗೆ ಎಂದರ ಕಂ | ಹುಡುಗನನೆಂರ್ದ ತನ್ನೂರಗಳುಬಲಿಯೊಳುಸಿಂದಳು |