ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೦೧೩ •••••• • • • • • • • • •

  • #

• • • • • • • • • • • • • ಶ್ರೀಯುವತೀಪ್ರಾಣೇಶ್ವರನಭಿನವ | ಕಾಯಭವಂ ಸಕಲಕಲಾವತಂ | ರಾಯನಿರದೆ ಪೊಅಮುಟ್ಟಿದ್ದುಂದಂ ನೃಪವರಮಂದಿರಕೆ ||v೫ ಒಡನೆಯ್ತಿ ದ ಸಹಚರರಂ ನವಮಣಿ | ದೊಡವುಡೆತಂಬುಲಮೊದಲಾದುವಂ | ಸಡಗರದಿಂ ಸತ್ತರಿಸಿ ಬಕ ಹರಿನದೊಳಂತಃಪುರಕೆ || ನಡೆದು ನರೇಂದ್ರ ಲಲಾಮಂ ಪಟ್ಟದ | ಮಡದಿ ಮಧುರವಿಕವಾಣಿ ಸುಲೋಚನೆ | ದೊಡನೆ ಹಲವು ರತಿಬಂಧಕ್ಕಿದೆಯೊಳಗಿನಿಸು ತೊಲಗದಿರ್ದ೦ 11v4 ಸುಸಿಲ ಕಡೆಯ ನಾದ ಎಲುಸೊರ್ಕಿ | ಬೆಸಕವಡೆದು ಬಲಿಯಿತ್ಸಂಬಂದದಿ | ನೊಸೆದಾವಾನವಮನಸಿಜನನವರತಿಲೆನ ಸೂಗಮಿಸುವ || ಅನಿದುಳ ತೋ೪ಾಸಿನ ಮೇಲೊಯ್ಯನೆ | ಮುಸುಕಿದ ನಿದೆಯೊಳಿರಲಾನಮುದುಕೆ | ನಸುಗೋತು ನಾಕಾಧಿಪದಿಕ್ಕಿನೊಳಳವಗಲಿನ ಚಿಹ್ನ೦ ||v೭ ಬಾಡುವ ತಾರಗೆಗಳು ಬಡಬಡತನ | ತೀಡುವುದುಪನನಂ ಮುಂದೆಸೆದೋಳೆ ! ಕೂಡುವರುರಚಿ ಮಾಸಿದ ಮುಕುರದವ೮ ಕಂದಿದ ಚಂದ್ರಂ || ಪಾಸುಗೆಡವ ಕಲೆ ಹಲುಬುವ ಖಗ ! ಮೊಡುವ ಜಾರಾತತಿಯಂಬುಜದೊಳು | ಮಾಡುವ ರ್ಪಮೇವ ಗಳೆಸೆದುವು ಪನಿಪೋನ ಸಮುದದೊಳು ||vv ಇರುಳಳು ರಾಕ್ಷಸರಂದದಿ ಪಿಡದಾ | ಚರಿಸಿದ ವಾರುಣಿದಾಂ ಮಗಸೋಂಕಿದ | ಪಿರಿದುಂ ದೊಪ್ರಕರನೆನಿಸಿದ ಕೊ ಕಂಗಳನಗಲಿಸಿದ || ದುರಿತಂ ತನಗೀತೆದಿಂದಲ್ಲದೆ | ಪರಿಹರವಾಗದೆನುತ ನಿಶ್ಚಯದಿಂ | ಶರಧಿಸ್ಸಾನಂಗೆಯಂದದಿ ಶಶಿಯಸ್ತಂಗತನಾದಂ ||vF