ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ ,

  • www

. • • • • • • • ತೊಳಸ ಶಶಾಂಕಮುಖದ ನರಸೀರುಹ | ದಳನೇತ್ರದ ಕಿಬುದುಂಬಿಗುರುಳ ಹೋಂ | ಬೆಳಮೆದುಪ್ಪಳಗಂಏನ ಗರುವೆ ವಿಲಾಸದಿನೆಯ್ದಿದಳು 18 ಎಂದಾಟದವಿಡಿನಡುವಿನ ಭಾವಿನಿ | ನಿಂದು ಬೆಡಂಗಿನೊಳಕೆ ಕಂಡಭಿನವ ! ಕಂದರ್ಪ ಜಯಭೂಪತಿ ತಾನಿಂತಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಂ || ಇಂದುವದನೆ ನೀನಾತಾವರಸಿನ | ನಂದನೆಯಿಕರಗೇ ಕಾರಣವೆ | ಒಂದೆದನಲೆ ಎಂದುಗವಾಯುಂ ತೆದಿಂತಂದಾಡಿದಳು | ಧರಣಿನ ಚಿತ್ತೆಸಾ ನೀ ಬಿಟ್ಟೋ || ದರನಾಡಿನ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆವ ಮನೋ ಹರವಿಷಯದ ಸತಿಪುರದಧಿರಾಜಂ ಏಂಗಳಗಾಂಧಾರಂ | ನರನಾಳುಕನೆಸೆವಾತನ ನಿಜಸತಿ | ತರಳವಿಲೋಚನೆಯಂಗಂ ನಾಂ ನಿ | ನುರುತರ ಸಾಂದಕೆ ಸೋಯೆಡೆಗೋಲವಿಂದುದನು || ೬ ನಿನ್ನ ವಿಲಾಸಮುಮಂ ನೋಡದೆ ನಾಂ | (Tಚೆನ್ನಿಗ ತಡವೊಂದಿನಿಸಂ ಮಾಡದೆ | ಮನ್ನಿಸಿ ಕೂಡಿ ಹರಣವುಂ ಕಾವುದು ಲೇಸಂತಲ್ಲದೊಡೆ | ಎನ್ನ ನೆಸಳಗಣೆಯುಗ್ಗಿ ಯುಳwವುದು | ಕನ್ನ ಮೆನುತ ನುಡಿದಾಕುಲಟೆಗೆಯ | ತ್ಯುನ್ನತಗುಣಿ ವಿಕ್ರಮಕರವನೀತದಿಂದಾಡಿದನು !! ನುಡಿಯದಿರಲೆ ಬಂಧಕಿ ನೀನೂರ್ವ೦ || ಮುಗಿದ ಮುಡಿಯ ಬಾಸಿಗವಮೆಯೊಳಿ | ತಡೆದನುಲೇಪನವುಟ್ಟು ಕಳದ ದುಪ್ಪಟಿಯಗಿದ ಹಕ್ಕ ! ಮಡಗೂಂತದಲ್ಲಿಂ ನಿನ್ನೊಳಗಾ | ನೋಡವೆರೆವುದು ಮತವೇ ಎಂದವನೊಳಿ | ಪರಿಮತಂ ನುಡಿದಳೆ ಕಂಬಾಯಂ ತೆuದವಳಿ೦ತಂದು || ಬಾ, ಕ!! - $ 0, 29 ೯ ಜೆನ್ನಿಗ, ಆಗಿ