ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ, M ಮುಂದಣ ಗತಿ ಕಿಡುವುದು ನೀಂ ಪೋಗೆನೆ ! ಮುಂದೇತರಪದಿನುಪಸರ್ಗವು ! ನಂದಿನಿಸು ತಡಮಾಡದೆ ವಿ ವಿನಂದದಿ$ಮಾಡಿದಳು | ೧೩ ಬದಲಾದಾವುಗಳಂ ಪೆರ್ಟಲಿಯಂ | ಮುಸುಕುವ ಎಲ್ಸಿಡಿಲಿಂ ಸsವತಿಯಿಂ | ಬಿಸದರಿಯಂ ಬಿಡದುಗುರಗರ ತಿ೦ ಸೂಸುವ ಪುರಿವಲಿಂ | ಮಸೆದಸಿಯಂ ಸಂಗದ ಜಂಗುಳಿಯಿಂ | ಪುಸತಕ್ಗಂಡದಿನಾಬಿಟ್ಟೋದರಿ | ಮಸಗಿ ಕರಂ ದಾರುಣತರವನ್ನುಪಸರ್ಗ೦ಮಾಡಿದಳು || ೧೪ ಎಕ್ಕಲಿನಿಂದ ಒರಿದುಂ ಕಾ | ದುಕ್ಕುವ ಲೋಹರಸರಿನು ಮಿಸಿಸುವ | ಸೊಕ್ತಾನೆಯು ಭರಿಕೈಯಿಂ ಬಿಂ ಎರಿಯಿಸ ಪಾತಕಿಯ || ಉಕ್ಕೆ ವಗೆಯಕ್ಕಗಿದುದೆನಿಸುಂ | ಚಳಿಕೆಯು ದೀವಸಮೊಸರಿಸದ | ತಕ್ಕಅದುದೆ ತದ್ವಿರೋದಾತ್ತಂ ಮೇರುವಿನಂತಿರ್ದ೦ ೧೫ ಆವುಪಸರ್ಗಮನಾಹೂವಿನ ಮನ | ಯವರಿಯೊಳೆ ಮುಗಿದ ಕೂಸಹೂ೦ | ದಾವರೆಮೊಗದ ಸುಲೋಚನೆ ಕೇಳಲರ್ಗಣ್ಣ ತೆದೆಣ್ಣು !! ತೀವಿದ ಭೀರುತೆಯಿಂ ಎರೆ ಕಾಣು | ತಾವಿದ್ಯಾಧರಿಯಾಕಯ ರೂಪಂ | ಭಾವಿಸುತಾವುಸಸರ್ಗವನಡಗಿಸಿ ಮೇಯರವನಿತಳು 1 2೬ ಕಪ್ಪುರದಳವಳಿ ಕಿಂ ಕಂಡರಿಸಿ ತೊ | ಳಪ್ಪನೆಸೆವ ಪಾಂಚಾಳಿಕೆಯಂದದೆ | ನಿಮ್ಮೊಸತಾಕಾರದ ಸಗ್ಗಿ ಗನೊರ್ವಂ ತನ್ನ ಸತಿ | ಉಪ್ಪಳಗಣ್ಣ ನಿ೪೦ಖಾಂಗನವೆರ | ಸೊಪ್ಪನನನುಕರಿಸುತ ಗುಣನಿಳಯರೆ | ನಿದ್ರಾರಾಜಮಿಥುನಮಿರ್ದಡೆಗನುನಯದಿಂದೆಯೇ ದನು 11 ೧೬ $, ನಾಡಿ 8. ಎಸಿ 1 ||