ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ೦೬:೦೮, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೦೮, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) (ಸಂಧಿ ೦೬:೦೮, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)~ • •••• • • • • • •yyy • • • • • ಮೆಲ್ಲಡಿದಾವರೆಗೆಣಗುತ್ತುಂ ಮಾ | ಎಲ್ಲಿ ಫಲಂಬವುಕಾಲದೋ | ಳಲ್ಲಸದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸೆನಗುತುಸಿರಿದನಿಂತೆಂದು || ೩೧ ಕುರುಜಾಂಗಣವಿಷಯದ ರಂಜಿಸ ಗಜ | ಪುರದ ಎಹಿರ್ನಂದನದೂಳಗಾವೊಃ | ಅರಸಿನ ಸತಿ ಸಾಂದರಿ ಮಾತಾಡುವ ವಕ್ರತೆಯುಂ ಕೇಳು || ಭರದಿಂದಲರೇಆದ ಮಾಕಂದಂ | ಸರಸಫಲಂದೊಅರ್ಪುದದೆನಲಾ | ವರಮುನಿಯಂ ಬೀುಂ↑ಡೀಬೆಡಗನುರಾಗದಿನೆ ದೆನು ||೩೦ ಎಂದು ಬಹಿರ್ನಂದನದೊಳಗಣ ಮಾ | ಕಂದಮಹೀಜದ ಮಧುರಫಲವನಾ | ನಂದದಿ ಕಂಡಾಯೆಡೆಗೆಟ್ಟು ತಲ್ಲಿಯ ಬಲೆಯೊಳೆ ಸಿಲ್ಲಿ | ನಿಂದಾನಿರಲತಿಭರದಿಂ ಬಂದು ಪು || ೪ಂದಂ ವಿಡಿಯು ತನ್ನ ಸತಿಯ ಕೈ | ಯಿಂದಬಲಾಮಣಿ ನಿನಗೆನ್ನ ಕಡುಹರಿಸದೊಳಟ್ಟಿದನು ||೩೩ ಬಾಳು ಸವಿಗೆ ನಾನೀಬ'ಯೊಳು ನಿಲ | ಲಾಯಳವನಿಂ ತಾಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ೪ || ಕಾಯಜನುಸಹತಿಯಿಂದನುವಂ ನೀಗುವುದದಲಿ ನಾನು || ಸಾದುದ +ಸುಮ್ಮನಿರೆನು ಕೊಲಬೇಡ ವೃ | ಧಾಯನುತಾಗಿಳಿ ಮೂರ್ಛಗೆ ಸಲ | ಲಾಯಿಂದೀವರಲೋಚನೆ ಸತ್ತಿ ದೆಯಿಂದೆಣಿಸಿದಳು ||೩೪ ಬಣಕಿಮ್ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿತ್ತಾ ಅರ | ಗಿಳಿಯಂ ದಿನಚರಿ ಬರವೇಮುತ್ತುಂ | ಕಳುಹಿ ಕಮyಲೋಚನೆ ತನ್ನ ಯು ಮನದೊಳಗಿಂತೆ ಸಿದಳು || ಹಳುವಿನ ಹಕ್ಕಿಗ»ಗೆ ಮೊದಲಾಗಿಯೆ | ಛಳಗೂಸಂ ರ್ಪಲಂಬ ಬಯಕೆಯಾ | ಝಳೆಯೊಳೆ ನಂದನರಂ ಪಡೆಯದ ಸೆಳ ಜನ್ಮಮದೇಕೆ |೩೫ $, ರ್ಪುವುವೆನ ಗ|| , ಡಾ. ಕi , ದಾನು. ಗ| ,ಸುಮ್ಮನಿರೆ.ಗ|| - - - --- - - -- -- - - --- --- - - - - - - - -