ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ok ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ಸಂಧಿ, / / ? Y ಅಂಗನೆ ಮಿಸುಸಂಭೋರುಹದೆಲೆಯೊಳು | ಏಂಗದೆ ಮೆಲ್ವಿಕ್ಕಿದ ಪಂಚೆಯು | ಪಾಂಗಿಂ ಪೊಸಪಸುರ್ವದೈದು ನಲ್ಕಾಸಿನ ಮೇಲೂ ಗಿಗಳು | go ಉಡುಪನನೆಗಿಂತದ ನೋವವ | ಇಡಪ ಡವಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ಕಳುಡೆ ತೊಡ | ವುಡಿಗೆ ಚಮರ ಸೀಗುರಿ ಬಿದ್ಧಣ ಮುಡಿವು ಕರಗಂ ದೂತ್ರ || ಮರಸದಿದುರ್ಗ೦ ದೀವದ ಖಗಮೃಗಕು | ಬಿಡದಡಿಸಿತು ತರುಮೂಲವನೂಂದಿದ | ಕಡುನೋವಾಶಾವಾಸಂತತಿಗಿರದೆಯುವ ವಾ , ಬೆಳೆ ||೪೧ ಆವೇಳೆಳಾಕೆ (ಯು ಎದಸ ಪ | •ುವದುಂಬವಳರಸನೆಡೆಗೆ ಬಂ | ದಾವಾರ್ತಭು :.ಮೂ ಗಂ ಈ ರಸಂಕಟ ತಿ೬ ೧ || ಆವರಿಸಿದನದೊಳಿರದೆದ್ದು| ದಾವಧುವಿನ ಗೃಹಕೆಯ ಮುಸುಕಿದ | ಧಾವಳ್ಳಾಲಬರಮಂ ತೆಗದಂ ಸ್ಮರನಾದೆಗದಂತಿ ||೪.೦ ಆಗಜವಣಿ ಹರ ಗುಂ ಬಿಸುಟಂಬದಿ | ಪಿಂಗಿಸಿ ಮೇಯ ಮುಸುಕನಾಕನಕಲ | ತಾಂಗಿ ಪ೦ದು ನಿಜವದನವನೀಕ್ಷಿಸೆ ತುಲುಗೆವೆರ್ಗಕ್ಕೂ ಣರು || ಇಂಗವಿಧಾನವುಂಟೂರುಹದೊಳಗೆ ಮು | ಅಂt . . ಕ್ಯಾನಿ ತಿಳಿದ ಪ | Kಂಗೆದವ ಭಂಗಿಯು ಕಡುಚೆಲ ನೆನಯಿಸುತಿಪ್ಪಿಗುವು |೪೩ ಇನಿದನ ಮೊಗದು, 5ಾಣುತ ಮುತುಗ | ನಿಮಿಷದೊ - ಸಂಜನಿಸುವ್ರದ ಜನ | ಜನಿತಂ ಮಾಡುವ ; ತದಿಂ ಕಳ್ಳ ರು ಜನಿಸಲಾಗ || ವನದ ನುಗುರ್ಗೊ ನೆಯಂ ಮಿಡಿಯುತ | ತನನಂ ಹುಟ್ಟುವ ಹರೆಯಂ ಬಾಲಿಕೆ || ನಿನಗಿನ್ನು ಸಾಲದು ಎ.ಜೀವನವೇಕೆ೦ದುಸಿರುತಿರೆ | 83 *, ಬಡಿದು, ಕ|| . ಬಿದದೆದ್ದಿತು. ಈ!! 5 ದಾವರತೆಯುಸಿರ೮. ಗ|| i , ಯಲರ್ಗ, ಗ|| ವು ಲಕಣ್ಣವನಯೊಳಗ, ಗ|| - - - - - - - -