ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ -- • • - - -೦೭ • + vv vv 4 ಅನಿತಳಿಂತಂದೊಂದಶರೀರ | ಧನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದತೆಲೆ ವನಜಾ | ನನೆ ನೀನಾಲಿಸುವ್ರಗು ಸದಾವತಿ ಗಿಳಿಯಂದಂಬಡೆದು || ನಿನಗೆ ತನೂಛವದೆಹಳಮಂ ತಾ ! ನನುಗೊಳಿಸಿದುದಿದು ನಿಕ್ಕುವನೊರ್ವ೦ | ಜನನುತನುದಯಿಸನೆನಲಸತಿ ಸುಖಮಿಲಿ ಏನಂದಳು ||೪೫ ಕಡುಸೊಗಯಿಸುವೀಕುಸುಮುದವಲಮೇ | ಪೊಡವಿದನೆಲ್ಲಮನೊಂದೇ ತೋಳೊಳೆ | Sಗಡಣದಿ ಧರಿಯಿಪುದಪ್ಪುದು ನಿಶ್ಚದಮದಃ99ಂದೀಧರೆಯಾ | ಬಡವರೊಳಗೆ ಬಡವಂ ನಾನದನೇಂ | ತಡೆದು ಸಮರ್ಧನೆಯೆನುತುಂ ನಡ | ನಡುಗುವyಲೆ ನಡು ಹೊಡೆದುದು ಮತುಸಮುದೋಳನ್ನ ಸಸತಿಗೆ || ವೆಡವಿ ಜನಿಸಿದುವು ಮೊಗನೆಂಬಿಂದುವಿ || ನೋಡಲಾದ ಸಿನುಗುವ ಮ || ಮೈಡಿದನುರಾಗರಸನ ಪೊ೬ಪೊದುದನೆ ಮಾಲಿಕಗಂಡ || ಬನಡುವಿನ ಭಾಮಿನಿ ತ ರ್ಗೋ ದೊಳೆ | ೨೨3ಗಸರಣಿಯ ಗಳೆದಲವಿಲ್ಲನ | ಪಡಿಯುತಿದು ಕೈಯೊಳಗೊ ಪುನ ಸೆಳೆಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು ||೪೭ ಮುಗುವ ಮಾಣಿಕದೆಡವಿಂ ವುಟೋ | ತುಂಬಿದ ಚೆಂಗಲೆಲವರಲಿ | ನಿವಿಡಿದಟ್ಟರುಣಾಂಬರದಿಂ ಪುಸಿದ ಕುಂಕುಮದಂ || ಮದಂಕಂಬಡೆ ದೊಸೆದಾರತಿ | ಚesಂ ಪೂಜಿಸ ಕೆಂಗಲ್ಲರುವಿನ | ತೆನೆನೆ ಯುವತಿ ಕಲಾವತಿ ಸಿರಿಯಿಂದಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸವತಿ 118 ಬಕಾನನಕಂದಮನ ಕಳಂಕಂ | ಕಳೆವಂದದಿ ಸಲ್ಲಿಂ ಸುಲಿದೆಳತೆ | ಬೆಳಸಿ ವyy'ಗೆ ಮೆಡ್ಡು ವಾಲ್ಪಾ ಗಲಿನ ನೀವಿಂದು || ಸುಖದಿಂದಿರಿಂದುದಿನಂ, ಗ! 5 ಬಿಡದೆತಳೆವುದು ನಿಶ್ಯದುವಾಗಿರ ಭೂತಳದೊಳಗೆ ಗ! ; ತುಣಗಿದ, ಗ!! ವ್ಯ, ಗುಮುದಗಿ, ಗ --- - -- - - - - -