ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ. +++•••• • • • • vy ಇಕ್ಕಳಗಣ ಕರಚಿದ ಕೆಂಗೂದ೮ | ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಿಡುಕುಂಗೋಣ ಬಿಡುಭಾ | ಯಕ್ಕುಳಿಸಿದ ಸಸಿಡೆತಿಮುಜ ಬಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಮೊಲೆ || ಮುಕ್ಕು ಅವಲೆ ಮುದ ನೀಡು೦ದೆ | +9ಕ್ಕಲವಂ ಪೊದ ಮೆಯ್ಯೋಳೆಸೆವ ಪ | ರಕ್ಕಸಿದುರ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದು ತಪ್ಪುರಧರಣಿಯೊಳು || ೦೬ ಮೊದಲೇ ಮೊಹರದೊಳೆ ಮಣ್ಮಣಗೊ೦ || ಡದಟರರಸುಮಕ್ಕಳ ಹೆಟ್ಟುಗೆದುಕ | ಮುದದಿಂ ತೋಳು ಡೆ ಬೇವ ಸಲವು ಕುಂಡಂ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದುವು || ಕದನವಿಜಯಜಯಭೂರಮಣನ ಜಯ | ಸುದತಿಯು ನವಮಾಂಗಲ್ಯವಿಧಿಯೊಳಿರ | ದೂರವಿರ ಹೊವಾನ ಕುಂಡದ ಭಂಗಿಯುಮಂ ನೆನೆಯಿಸುತ | ov ಬಂದ ಮಹಾಸಾಹಸಿಗಂಗಾ ! ನಂದದಿ ನಿಜನಿಂಬೆ ತನಿವಣ್ಣ | ತಂದು ಕುಡುನೆನನುತುಂ ತತ್ತುಂಡೋದರದಿಂ ಪೊಅಮದ ವ || ಮಂದಗಮನೆಯೊರ್ವಳಿ ವಾಸತಿ ಎಗೆ ವಂದು ವಿರಾಜಿಸಿದಳೆ ದುಪದೇಶ್ವರ | ನಂದನೆದುಗಿ ಮುಖದೊಳುದಯಿಸಿ ವೊ ಮಡುವಿರವಂ ಪೂಲ್ಲು | ಕಡುಬಿನಗದಿನೊuರು ಮರುಳೆ ಶಬದಿರ | ವಡೆದು ನೆಲದೊಳುರುಳಿರಲಜನೀಕ್ಷಿಸಿ | ದಡಿಗರು ಮುಂದದು ನಿಜದಿಂ ದೆಣಣನೆನುತವೆ ಬಂದ || ಆಡಿಸಿ ಪಿಡಿದು ನುಣ್ಣನೆ ನುಂಗಲ್ಯದ 1 ಆಡಲಂ ಬಗೆದರುತ ವೆ-ಲಕೆ ಪೊ೨ | ಮುಡುವಂದಂ ಪೋಲ) ದು ಹಾನಂದಿನ ವಾತಾಪಿಯ ಆದಿಂ || ೩೦ ಒಂದು 'ಿಣಮರಿ ರ್ಖಾಗವಡೆದು ಬಿ | ತ್ತೊಂದೆಡೆಯೊಳಗಿರಲಾಯಿಪೊಸ ೨೦ | ನಂದಿಸಿ ಮುತ್ತಮದೊಂದು ಪೆನುವಂ ತಂದರಡು ಕೈಗೆ || • ನೆನುಕುಂ ಗ| $ ಮುಟ್ಟೆಬ ಗ! .. ಳಕ್ಕಲವಂಣದ ಗ!! $, ತೋಳೊ ಡೆ ಗ!! 1. ಕರಿದಿರ ಗ. * ಬೆಣಂದಿರ್ಭಾಗೆ, 11