ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ೧೩

    • ** ,
  • ಆs
      • *

\r\n , ತಳದಿಂ ತೆನೆವರೆಗಂ ತೆತ್ತಿಸಿ ಪ | ಜಳಿಸುವ ಪೊಸಮಾಣಿಕಮಣಿಗಳ ತನಿ | ವೆಳಗಾಗಸಮಂ ಚುಂಬಿಸಿ ವಿತತಭುಜಗಭುವನಂಬರೆಗಂ || ಇಂದಗಮಲೋದಕದೊಳಿರದೆ ವಾ | ರ್ಪೊಳದಲ್ಲೂ ಲೋಕದೊಳಿನಿಸುದುದೆ | ಎಳೆದುರಿಲಿಂಗಂಭೋಲು ಕೌಂಟೆ ಕರಂ ಕಕ್ಕೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು || ೫೩ ವರವಜದ ಮುಂಡಿಗೆದಾಡೆಗಳಾ | ಕುರುವಿಂದದ ಕಿಟ್ಟುಗಳ | ಅರುಣಜಲಂಬೊರೆದಧರವದಳೆಡೆಯಾಡುವ ಜನತತಿಯಾ | ಸ್ವರಸಂತತಿ ಗರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲಾ | ಪುರದ ಮಿನುಸ ಹುಲಿಮೊಗವೊಪ್ಪಿದುದರಿ | ಧರಣೀಸಾಲಪಶುಗಳಂ ನುಂಗುವ ಪುಲಿಮೊಗವೆಂಬಂತೆ || ೫೪ ರತಿ ಪಾರ್ವತಿ ರವೆ ರಾಜೀವೋದ್ಭವ | ಸರಿದುರಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ಪುರುಮೀ ಗಳೆನ | ಅತಿರಂಜಿಸೆ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಗೋಹುರಮವರಾಡುತಿರ್ಪ || ನುತಸಾರಿಗಳೆನೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನ | ತತಿ ತತ್ಪುರದಿನಶವೀಧಿಗಳು | ನ್ನ ತಿಕದೊಳಪ್ಪುವಡೆದ ಪಗಡೆಯ ನಾಲ್ಕರದಂಟೊಪ್ಪಿರುವು 1 ೫೫ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಿನಿ ಮನಮೊಸೆದಾಡುವ | ಕೃತಕಾದಿಗಳೇ ಸದೃವ್ಯಲಸ | ತಿಮುಕ್ತಿಗೆ ಬಿಡದೆಡೆಯಾಡುವ ನವಮಣಿನಿಶ್ರೇಣಿಗಳೊ || ವಿತತದಯಾಬ್ದು ನವಘನಗಳೊ | ಅತಿಪುಣ್ಯದ ಎಲ್ಲಣಬೆಗಳೊ ಎನೆ | ಸತತಂ ಶೋಭಿಸುವುವು ಜಿತವದನಜಿನಾಲಯುವಂತಲ್ಲಿ || ೫೬ ಪುರದ ಸೃಥಿವಿ ಚಾಲನಪೂರಾನ್ನದು | ದರಸುಗಳಂದಿನ ಚಕ್ರೇಶ್ವರರಂ | ಪಿರಿದಪ್ಪವಗಡದಿಂದ ಬೆಳರ್ಕಿಸಿ ಎಪ್ಪಂಗೊಂಡು ||