ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


68 ಕರ್ಣಾಟಕ (ಸಂಧಿ • • • • • •yyy * * * * * - ... (ಸಂಧಿ ಮೆಲ್ಲಡಿದಾವರೆಗೆ ಗುತ್ತುಂ ಮಾ | ಎಲ್ಲಿ ಫಲಂಬವುಕಾಲದೊ | ಳುಲ್ಲಸದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸೆನು ಗುತುಸಿರಿದನಿಂತೆಂದು ||೩೧ ಕುರುಜಾಂಗಣವಿಪದದ ರಂಜಸ ಗಜ | ಪುರದ ಬಹಿರ್ನಂದನದೂಳಗಾವೊ | ಅರಸಿನ ಸತಿ ಸಂದರಿ ಮಾತಾಡುವ ವಕ್ರತೆಯುಂ ಕೇಳು || ಭರದಿಂದಲರೇಂದ ಮಾಕಂದಂ || ನರಸಫಲಂದೋಷಿ$ರ್ಪುದದೆನಲಾ | ವರಮುನಿಯಂ ಬೀುಂ↑ಡೀಬೆಡಗನುರಾಗದಿನೆ ದೆನು || ೩೦ ಎಂದು ಬಹಿರ್ನಂದನದೊಳಗಣ ವಾ | ಕಂದಮಹೀಜದ ಮಧುರಫಲವನಾ | ನಂದದಿ ಕಂಡಾಯೆಡೆಗೆಯುತ್ತಲ್ಲಿಯ ಬಲೆಯೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಿ || ನಿಂದಾನಿರಲತಿಭರದಿಂ ಬಂದು ಪು | ಳಿಂದಂ ಪಿಡಿಯು ತನ್ನ ಸತಿಯ ಕೈ | ಯಿಂದಬಲಾವಣಿ ನಿನಗೆನ್ನ ಕಡುಹರಿಸದೊಳಟ್ಟಿದನು || ೩೩ ಬಾಳು ಸವಿಗೆ ನಾನೀಬ'ಳು ನಿಲ | ಲಾಯಳವpeಂ ತಾಳಿದ ಬೆಣ್ಣ೪ | ಕಾಯಜನುಪಹತಿಯಿಂದನುವಂ ನೀಗುವುದದಲ್ಲಿ ನಾನು || ಸಾವುದ +ಸುಮ್ಮನಿರೆನು ಕೊಲಬೇಡ ವೃ | ಧಾಯಕ್ಕೆನುತಾಗಿಳಿ ಮೂರ್ಲೆಗೆ ಸಲ | ಲಾಯಿಂದೀವರಲೋಚನೆ ಸನ್ನಿ ಯೆಯಿಂದೆಬ್ಬಿsಸಿದಳು ||೩೪ ಬಂಕಿಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿತ್ತಾ ಅರ | ಗಿಳಿಯಂ ದಿನಚರಿ ಬರವೇಲುತ್ತುಂ | ಕಳುಹಿ ಕಮಲಲೋಚನೆ ತನ್ನಯ ಮನದೊಳಗಿಂತೆ ಣಸಿದಳು || ಹಳುವಿನ ಹಕ್ಕಿಗಗೆ ಮೊದಲಾಗಿಯೆ | ಮುಳಗೂಸಂ ಏಲಂಬ ಬಯಕೆಯಾ | ಝಳೆಯೊಳೆ ನಂದನರಂ ಪಡೆಯದ ಸೆಳ ಜನ್ಮದೇಕೆ |೩೫ $, ರ್ಪು ವುವೆನ ಗ|| , ಪಾ. ಕ|| , ದಾನು, ಗ|| ,ಸುವಾನಿರೆ.ಗ!! - - - - - -