ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩) ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ ೪೩ ೪ • • •

  • - * * * * * .

> * • • • • • • • • • • • • •••• ಕರ್ಣಾಟಶ್ರೀಕಾರಿ ಸು | ವರ್ಣಶಲಾಕಾಸನ್ನಿ ಭಗಾತ್ರೆ ಗು | ಸಾರ್ಣವಏತ್ರೆ ಸುಲೋಚನಪ್ಪಿದಳಾಲೋಕ ಪವಿತ್ರ !! Av ನುತಹಸ್ಯ ವಿರಾಜಿತೆ ಸುಶ್ರವಣು | ನೈತೆ ಸುಖರಸಚಿತ್ತಾರ್ದೆ ಸುಮೋಹನ | ತತಮೂಲಗುಣೋತ್ತರೆ ಚಿತ್ರಾಂಬರೆ ಸಕಲಕಲಾಕ್ಷೇಪೆ | ವಿತತಚರಿತ್ರಸದನುರಾಧ ವಿರಾ | ಜಿತರೋಹಿಣ್ಣಾದರೆ ಚೆಂ ಸ್ಮರ || ಸತಿಗತಿವೆ ತರುಣಿ ತಾರಾಮಯವನ ಕ ಪ್ಪಿದಳು || ೫೯ 0 ಎಮ್ ನನೆಗಣೆಯನೆ ನಗೆಗಳ ರಸದಾಳಿಯು | ಧನುವೆನೆ ಕುಡುವುರ್ವಾಡಿನವದೆ | ಯೆನ ಕುರುಳಳೆ ಪೊಸಪವಳದ ಗುಂಬದಡಿಯ ಚಿನೆಯಧರಂ | ಮಿನುಗುವ ಪಮಿಗೆಯೆನೆ ಮುಡಿಯೆಸಳುಲಿ | ವನರುಹದಳಲೋಚನೆ ಸೊಗಯಿಸಿದಳೆ | ಮನಸಿಜರಾಜನ (ರಾಜಿಸ ಶಸಾಲದುಮೆಂಬಂದದೂಳು || ೬೦ ಮಾಣಿಕದುಟಿಯ ಮಧುರಕೊಲನಿಭ | ವಾಣಿಯು ವನರುಹವದನದ ನಸಬೆದ | ರ್ದೆನಯನದೆಳದಿಂಗಳ ನೊಸಲ ನವೀನಕುಸುಮಶರದ ! ತೂಣೀರೋಸಮಜಂ ದು ಮಧುಪ | ಶ್ರೇಣಿದು ಕುಂತಳದಂಗಭದ್ರೆರಗ | ವೇಣಿದು ವನಿತಾರತ್ನದ ರೂಪನದೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು | ಚಂದಿರನೊಗದ ಚಟುಲಮೃಗನೇತ್ರದ | ಎಂದುಕೊದುತಿಯ ಮಿಸುಪ ಎಡನಡುವಿನ | ಮಂದಹಾಸದ ವಧುರಾಳಾಪದ ಮನಸಿಜಗಜಗತಿದು || ಕುಂದಲಲಿತಕುಟ್ಟಲರೆದನದ ಕುರು | ವಿಂದಪವದ ಕುಮುದಲಸದ್ದಂಧದ | ಚಂದ ರ್ಗೈದು ಕುಮಾರಿಯ ರೂಪನದೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ||೬೦ 9, ಸುರಂ, ಗ!! . ದನುರಂಗುದುತಿ, ಗ|| . ಮೋಹನ, ಗ||