ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪y. གཀགགགག ཨ་པ་བ་བ་བ་བ་ལ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ಸಂಧಿ, ಏಂಜಿವನದೆಳವೆನೊಸಲರ | ನೇಲ ದೊರೆದುಟಿದು ಪೊಣ್ಮುವ ಪೊ೨ | ವಾಚಿ ಪಸುಳೆಗಿಳಿಮಾತಿನ ಬಾಟದೊಡೆಯ ಬಣ್ಣಿಗೆಗಾಲಾ || ಆಅಡಿಗುರುಳಂರ್ವಿಲ್ಲನ ಮಡದಿಯ || ಮಾಟುಂಗೊಂಡ ಮನೋಹರರೂಪದ | ನೀಯ ನವಲಾವಣ್ಯದ ಸಿರಿಯನದೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು || ೩೩ ನನೆವಿಲ್ಲಾ ಅಡಿವೆದೆಯೇಶವನೋ | ಅನಿತಾವಣಿಯಂತೋಪು ವ ರೂಪಿಗ || ಮಿನುಗುವ ಮೀಜುಂಜವನವೇ.99 ವಿರಾಜಿಸುತಿರೆ ಕಂಡು || ಜನಕನಕಂಪನಹೀನಾಧಂ ಮನ | ಕನುರಾಗಂದಳೆದಾಕೆಗೆ ತಕೊರ್ವಿನಿ | ಮನದಾವೆಡೆಯಿರ್ದನನೆನುತವೆ ಬಗೆಯೋಳ್ತಾವಿಸಿದಂ || ೬೪ “ಇಂತಣಿಸುತೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಂ | ಮಂತಣಮಿರ್ದ ಮನೋರಾಗದಿ ತಾ | ನಿಂತು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ತೆಗೇಟುಂಜವನವಾದ್ದು || ಅಂತದeಂದಾಕೆಗೆ ಸರೊರೀ || ಕಾಂತರೊಳೊರ್ವಕಲಾವಿದನಂ ಗುಣ | ವಂತನನುದ್ದಹನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬೇಗದಿ ನೀವೆನಲು || ೫ ನರನಾಥಂ ನಿರವಿಸೆ ಕೇಳತಾ || ದರದಿಂ ನರ್ವಸಚಿವರಿಂತೆಂದಂ | ತರುಣಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರೀಭೂತಳದೊಳಗಣ ನೃಸನಿಕರದಳು ! ಗರುವಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಲ್ಲದe೦ ಧರೆ | ಯುರಸುಗಳೆಲ್ಲರನಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸೆ | ಮುರಮಗಳಾರಂ ವರಿಯಿಪಳವನೇ ವರನೆಂಗುಸಿರಿದರು !! ೬.೧ ಎಂಬವಸರದೊಳಗಾಚಿಸs | ಬಿಂಬಂ ಬಿಸುಪನುಲಿದು $ಭೂಮಿತಳ | ಕಂಬರದಿಂದಿಚಿತರ್ಪಂದದಿನಾಜನತಾಧಿಸಸಭೆಗೆ | (p4 ತಿಸುತದೆ ಗ 1 $ ತುಗರಿಂ ಗ11 4 ಗರNA