ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೯ | ಮೋಹನತರಂಗಿನ ನಿಗಳ ವ ತಾಳ್ಮೆ ಕಾಂಟೆಕಾರು ಕೂಡಿ ಮೃಗಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದರು ! ದ್ವಾರಾವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ರಾಜಕು ಮಾರಸಿಂದೋಹ ಸಂದಣಿಸಿ | ವಾರವಧರ್ಮದ ಹಯವ•eತರಳೆ ಕಾಂ ತಾರ ತಿವಿತು ವಾದ್ಯ ರವದಿ ; - ಎಡಬಲದಲಿ ಹೊಂಗಟ್ಟಿನ ಭಿಲ್ಲರ ಗಡe ಚಾಮರಛತ್ರವಾಸಿ | ೪ರ ಎ ಪಡೆಸರಪ೪ ಗಂಟೆಯಲುಹಿಂದೆ ನಡೆದರು ಮುಂದೆ ಭೂ [ಬಿಡುತ vi ಮಾಣಿಕ್ಯ ರಜತ ಕಂಬಟ್ಟೆ ಪೊಂಬ•ಸಿನ ನೆ~ ಚತ್ರಾದಿಗಳ ಏಣಿಯೊ೪೩ಂತ ಪೆ ಡಿಗಳ ಅಬ್ಬಕ ಶ್ರೇಣಿ ಬೊಬ್ಬಿಡತಿದಿದುದು | ಮೇಲುತರದ ಸವೈ ವರೆಸೋಪು ಕಲತಿ ಜೂಲುಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸುವ | ಕಾಲುವೆ'ಗದ ಶಸಿವಿಡಿದ ಕಿರಾತರು ಸಲಿಟ್ಟು ನಡೆದರೊಗ್ಗಿನಲಿ facil ಹಮ್ಮುಗೆ ವರ ನಮನ ಬಾಲ ಹೊ೦-೦ಟೆ ಹೊ೪ದ ಕಠಾರಿಗಳು ಚಿಮ್ಮುವ ಕನಕ ದಂಡದ ಚಮರದ ಬೇಡ ರಿಮೈಯ್ಯೋಳದವಿತೆಗ್ಗಿ ನಲಿ ಉಡ. ಮೊಳೆ ಹುಲ್ಲಿವರೆ ಸರಗಗಳ ಕಂ ಗಿಡಿಸುವ ಜಂಘಶಾಲಿಗಳು ನಡುವಿನ ರತ್ನಮೇಖಲೆಖಾಂತು ಬಾಲವ ಬಡಿಯುತ ನಡೆದವೊಗ್ಗಿನಲಿ | ಆ೪ಸುತ ಬಾ ಮ ಸವರಿಯಗ್ಗಿ ಸುತ ಕ ಮಗಿಂದ ನಲನ ವಾಸನಿಸಿ, ವೆ,'ಘಾಳಯನಾರೈವ ಚ ತುಪ್ಪದ ವೇಗದಿ ನಡೆದುವಾಕ್ಷೆಣದಿ ೧೩೧ ಢಗೆ ಹೊಡೆದಹೆ » ಮೈತ ಬಿಸಿಲಿಂಗೆ ನಾಲಗೆ ನೀರು ತಟಗುಟ್ಟಿ ಸುರಿದೆ ವಿಗೆ ಏಡಿದವನ ಮ.೦ಬರಿ ಬೀ ಅಲೆವೆ ನಾ .ಗಳ ಡಸಿದುವೆಡಿಎಲದೆ ೧೪ ಗಗನದೊಳಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೋದ ಮೇಲಿಂದಿನ ಪಗಲಸದಿಲಾತನೊಡಲ+| | ಮೃಗ ಮೊಳಗಂಡವೆಗ್ಗಿ ಸ ವೋಂದಂದದಿ ಮೊಗವೆತ್ತಿಗಳ ಹತಯ್ಯದುವು ಪಿಡಿನಲೆ ಸವಲೆ ಕಾಲೆ ಕೊರಲೆ ನಿಡಿವಲೆ ಪಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ? | ಬಡಿವಲೆ ಬಲುವಿಗಾಲರು ಕೂಗಿ ಬೊ ಬ್ಬಿಡತಿದಿದರು ಮುಂಗಡೆ ಮt * ಮುಟ್ಟುವ ಫಳ ಹುಲಿ ಕರಡಿ ಸಿಂಹದ ಪಾಯ ಕಟ್ಟ ಬೇಂಟೆಯ ಏರ - [ಮುರುಹ | ಕ, ಪ, ಅ-1, ಪಾಯವಟ್ಟಿ, ಕಾಲುಗಡಗ, 2, ಹಸ್ತ, 3. ನಿಲ್ಲದೆ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಓಡುವ ನಾಯಿಗಳು. 4 ಹುಣ್ಣಮಯದ ಮರು ದಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ, 5, ಬಗಳು. 6, ಸಣ್ಣ, 7, ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಬಲೆ,