ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೭] | ಮೋಹನತರಂಗಿ ಅತ್ಯಂತರನ್ನು ಪಡೆದ ಹರ್ವ್ಯಸ ನೋಡಿ | ಹಕ್ಕಿ ದಳಶಸಂಗಮಣಿ ೩! ತಲೆವಣಿಗಳ ತಾಳ ನಿಲೆ ಚವಿ ನಿಖಿಳ ಭೂ' ವಲಯ ಸಗರ ಮುಂ - [ಕೊಂಡು 1 ಕಲೆಗಧಿನಾಥ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಶೋಪಂತ : ನೆಲನೆಲೆಗಡರ್ದಳಾಳುವರಿ1೩೦) ಭೋಗಿಭೂಷನ ಗಿರಿಶಿಖರವ ಆಪಯೋಗಿಣಿಯರು ಪತ್ತುವಂತ ವಾಗಿನೊಳ! ಜಾಣನೆಣ್ಣುಗಳು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಮ ವಾಗಿ ಹರ್ತ್ಯದೊಆದ್ದ [ರಲಿದು |೩೧) ಇನಕಿರಣಂಗಳ ಮಸುಳದ ರತ್ನ ಕಾಂಚನಮಂಚ ಮೃದುತಲ್ಪದಲಿ || ವನಜದಳಾಯತೇಕ್ಷಣೆ ಮಂಡಿಸಿದಳು | ಘನಪರಿತೋಪದುಬ್ಬಿನಲಿ ||೩೦|| ಹೇಳಿಕೆಯಲಿ ಮಿತ್ರೆ ಕುಳಿತಳು ಕಾಂತಿ ಛ ಡಾ೪ಪ ಮಣಿಮಂಚದೆಡೆಡು ಆಳಿಯರ್‌ಗಂಧೋದಕಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸಿದರು ಪದಯುಗವ|೩೩| ಮಂಡೆಯ ಕುರುಳ ಹಿಕ್ಕುವರೊಂದು ಕಲರು ಪೂ| ದಂಡೆಯ ಮುಡಿ - [ಸುವಂ ಕರು | ಅಂಡೆಯೊಳಡಿದ ಜವಾಜಿಯ ಪೂಸಿದರ್ | ಭಂಡೇ೦ದುಭಳಕಾಮಿನಿಗೆ | ಅಂಬುಜವದನೆಯ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿರ, ಚೆಂಬು ಗಂಧದ ಕಹೂಜೆ || ತುಂಬದಟ್ಟೆಯಲಿ ನಾನಾವಸ್ತುಗಳ ತಲೆಗಿಂಬಿನೊ ತಂದಿರಿಸಿದರು|೩೫| ಹಾಡಿಸಬೇಡ ನಾನಾವಾದ್ಯವ ದನಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡAವರೊಡನೆ | ಆಡಿಸಬೇಡ ಸ್ಮಸ್ತದಿ ನಿದ್ದೆಗೆಯುದೆಂದಾಡಿದಳಾಚಿತ್ರಲೇಖೆ |೩೬ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯೊಳೆಗಿರಲು ಪಾರ್ವತಿ ಪೇಟ್ಟಿ ಭೂಗೋಲನ ಸಮು [ರೂಪ | ಈಗ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸ್ಪದಿ ಎಂದು ಪರಮಸಂಭೋಗವ ಮಾಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಷಯದಿ|| ಎಂದೊಡಾವಾತಿಂಗೆ ನಸುನಾಳ ಹೃದಯಾರವಿಂದದುಲ್ಲಾಸ ಪೂರಯಿಸಿ ಚಂದನಸೌರಭ್ಯವಡೆದ ವಿಗ್ರಹಜಾತ| ಸಂಹ ಗುಡಿಗಟ್ಟತವಳ ೩v] - ಜನನಸನದಿಂದಗಲದ ಬಿರುದುಳ್ಳ 1 ಫುನಕುಚತುರಹಾರಗಳು | ಊನದಂಡೆ ಜಟಯರ್ ತಡೆಯುತಟ್ಟಿದರು ಟೀವನಗಾತಿ ಕುಚು ವಂತ 4 . ಕ. ಪ. ಅ-l= (?) 2. ರೋಮಾಂಚಗಳು ; ವಿಗ್ರಹ = ಶರೀರ, 21