ಪುಟ:ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧಂ.djvu/೧೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ [ಆಶ್ವಾಸ Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೩೫, ೨೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC) wwwvnovu www |೩೦|| ದದಿನಿರ್ದುದು 'ರ್ವಿ' ಕೆಳಗು | ರ್ಕಿದ ನೆಯ್ದೆ ಜೇನ ಪಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮರಗಾತೊಳೆ 1. | ೩೧| * ವಿನಿತರು ಕಲಿಸಿದೊಡಂ ! ವನೆಚರಕ ಸುಚಿವರಡರೆ ಪೊಳೆಗಡಗದ ಮಿಂ | ಚಿನ ಗೋಂಡಲಂತೆ ಮಿಂಚುವ || ವನಚರಿಯರ ಬಿಳಯ ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗಿ೦ ಬನದೊಳೆ || ನಳನಳಿಸಿ ನುಂದೆ ಬರುತಿ ! ರ್ಪೆಳವರಗಳ ಕೊಂಬುಗೊಂಡು ಮುಗಿಯದ ತೇವದಿಂ || ತಳದೆತ್ತುವಂತೆ ಬಾನಂ || ತಳಿರಿಂ ಮೋದಿದುವು ಮುಗಿಲನಲ್ಲಿಯ ಮರಗಳ | |೩೩|| ೩೩! ಮುಗಿಲ ಮರಗಳ ತುದಿಗೊ | ಡುಗಳ್ಳ ದಖಿದೋಡುದಿರ್ದು ಕೆದರಿದ ಕಿಂದಾ | ರೆಗಳ ನಿಪುವು ಇಾನನದೊಳ | ಗೊಗುಮಿಗೆ ಪರೆದಿರ್ದ ಏರಿಯ ನೆಲ್ಲಿಯ ತಾಯ್ಸಳೆ | 11೩811 ಹರಿಜೃಂಭಾಭಾತಂ ಫೇರವಪಟುತೃತನಾಥತೃತಂ ಚರತ್ನ | ಕರಸೇನಾಸತ್ಕೃತಂ ಕೌಶಿಕಘಟಿತಗಮೋಘತಂ ಚಂಡಶಾಖಾ || ಚರಚೀರೀಚಿಗಿಭಿಧೀಚಮರಮೃಗಚಮಚೀತಂ ಹೆರ್ಚಿ ನಿಚ್ಚಂ | ಸಿರಿ ದೊಂದಾಕಂಪಮಂಕಾದೊಡೆಯನೆರ್ದೆಗಮಾಕಾಡು ಮಾಡುತ್ತು ಮಿರ್ಕುಂ | ಶರಭದ್ರಿಸಿದ್ದಿಪೇಡಾಮೃಗವಹಿಷವೃಕಕೊಡಖಾ ಖುಭುಂ | ಬರಗೊಳಾಂಗಳಗೌರೇಯಕಕಳಕಳಿತಂ ಕೋಕಯುಗರ್ಮಾ 'ತರಟವ್ಯಾಘಟಕಂ ಕುರ್ಕುರಕುರರರದವೂಪದಂಶಾಹಿಕಾತಿ || ತಿರಿಕೇಸೀಭಾವನಾದಂ ಬಕಬಕಕೃತಕೋಳಾಹಳಂ ತವನಾಂತಂ | ಹರಿಜೃಂಭಾವಭಿತಕುಂಭಿಕಳಭಂ ಶೈನಮಂತಂಕಿತಿ ! ರಿಕಾರಕ್ಷನರೂಕ್ಷೆಗಂಧಗಹನಾಪಕ್ರಾಂತಭಕಭೀ || ಮಾ- 1 ದುರ್ಬಿಯ, ಬ!! 2 ತರಬೌವಾಹಾ ಚ||