ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮೂವತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 「ንፃ W ಕಾರಣಗಳನ್ನು తెJSRరి ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನಾಗಿ ಶತು)ಪಕ್ಷವನ್ನು బిట్చ ಸಮಾಲಜನ ಪಕ್ಷವನ್ನವಲಂಬಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ' ಅಕ್ಬರಷಹನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಬ೦ಧು ; ಹಿಂದೂಗಳಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನಾಯವಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು ; ಹಿ೦ದೂಗಳ ಶಾಸ್ವಾಲೋ ನೆಯು೦ ಮಾಡು ವನು; ಹಿಂದೂ ರಮಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನು; ಹಿಂದೂಗಳ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಶ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು; ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನೂ ಹಿ೦ದಾ ಶಾಸನಕರ್ತನನ್ನೂ ಕಳುಹು ತಿರುವನು ; విజయులళ్మీయం స్వయం ఆ ಸೇನಾಪತಿಯರ ಛಾಯಾಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಳು; ಅವನು ವಂಗದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ತಡವೆ ಚ ಯಿಸಿದ್ದನು ; ಪುನಃ ಜಯಿಸುವನು ; ಜಯಿಸಿದರೆ ವಿದೊಾJಹಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಜಮಿಾನುದಾರರನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು; ಈಗ జవిూనుదారdు టిJR డేరవా )ల్లనిగే ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮುಹಾ ತ್ಯನು ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ಎ೦ದು ಮು೦ತಾಗಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಲೋಭನಗಳನ್ನೂ ಭಯವನ್ನೂ ತೋರಿ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಅನೇಕ ಜಮಿಾನುದಾರರನ್ನು ಬಾದಷಹನ ಪಕಾವಲ೦ಬಿಗಳನಾಗಿ వాూడిచేJండెు ಶತುಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮು೦ದೆ ಆಹಾರ دكاكه تج دبم هتدة نية انه . دنة يتهددة ಸಾವು ಗಿ) ಯ ನು శళుయేు వదిల్లపాందేJప్పిచేJండిద్చేరు. అదుశా వారాణా ಶತುಗಳು ಆಹಾರಾಭಾವದಿ೦ದ ನಾಲಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಣವನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿ భాగలవు 5వ స్నో చిట్చ దిశో్ను ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ఏరలిల్ల. ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನು ಸತೀಶಚಂದ್ರುನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾನಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟು ಕಳುಹಿದನು; ಬಳಿಕ ಇ೦ದ್ರನಾಧನನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಂದ್ರುನಾಧ! ನಾನು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜವಾಯಿತೆ? ಎ೦ದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಥ-ವು ಹಾರಾಜ ! ತಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ວອືຄູ ກໍ ອອືg D3◌ ◌ວ◌ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿಯಾ ಹಾಗೆ ಅಸದೃಶರು! ಆದರೆ– ರಾಜಾ– ಆದರೆ ' ಮುತ್ತೇನು ? a 0దు నా ధే-నా నారిగJ విరేJR ధ్వాంగి వూకేనాడెలు ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತೀಶಚಂದ್ರನು జెళువదన్నేల్సా ತಾವು ನಂಬೋಣಾಗು శ్రే దేరిటిు ? రాజా-కేరుణ నేనా ఐకియు టిJPRడేరవుల్లనిగి రాజనితియు ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೆJಾಡಹೊಗುವನೆ ? ಆರನು నంబు బీRణిJR, ಆರನ್ನು ססנשסה ಬೇಕೊ ಅದನ್ನು ನನಗಿಂತ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲ್ಲನೆ? ಇಂದ್ರನಾಥ-ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು 10