ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


_ಪುವತ್ತೆ ದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ՃաBA ತಾಯಿಯು ವುರಣದಿ೦ದ ಹುಚ್ಚಿಯಾದ ಳು, ಶಕುನಿಯು ಆ ಮಹಾಪಾತಕವನ್ನು ಮಾದಿ ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾನು ಬಾಹ್ಮಣನೆಂದು జెళి ಕೊ೦ಡನು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಆರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಊರೂರು ఆలేయుతిదళు. ?)?守 ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯJಾ ಸರಳೆಯನೂ ವನಗಾ)ವು ದಿ೦ದ కేూండేూయల్పట్చ ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ تائت متده f۹ هادیه ১েনংতং వ్వి ల్చేరియుJ ಅದೇ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಶಕುನಿಯು ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ಕಳಂಕದ ಸಮಾಚಾರವು ಹೊರಪಡುವುದೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಯನ್ನು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈಗ ಶಕುನಿಯು ಬ೦ದಿಯಾದ ಬಳಿಕ వళ్వే ల్చేరియు Řčɔɔɔ ɔti ɔ åortå ಯಾಗಿ ಬಂದಳು, ಆದರೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಷ್ಟವನು ಕೊಟ್ಟಿದುದ Շor՛:3 : పాృగలేదు ಅಸ್ಮಿಚರ್ಮಗಳು ఆవశిన్చెవాnద్చువు. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವಳು ಹೇಳಿದುದ್ದನ್ನೆಲಾ ಕೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ #JD) eritoor; rts FR ಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಶಕುನಿಯು ತನಗೆ ಪರಿತಾ)ಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಸಿರಪ್ರತಿಜ್ಞನಾದ ಪ್ರಸುತಮತಿಯುಳಾ ಶಕುಸಿಯು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಕಡೆಯ ಉಪಾಯವನ್ನವ ಲ೦ಬಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚಿಟುಕೊಾಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣದಾದ ಕೈಕೂಠಿತ ವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆಗೆದು ಸಮಸ್ತ ಸಭೆಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ಷದಲ್ಲದನು ಭಿನ್ನವಾದ ತರುವಿನಂತೆ ಅವನ ಮತದೇಹವು ন:৩3ে3১ং ত ! נ:ה3שני ספfJס చిది 3ు !! ಮJಾವತ್ತೈದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂಗುರೀಯ ಪ್ರತಿದಾನ Why let the sticken deer go weep, The hart ungalled play, While some must watch, while some must sleep, Thus runs the world away. Shakespeare. ದಿನಗಳಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಇ ಚಾಪುರದಿ೦ದ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. ನಗೆ ೦ದ್ರುನಾಧನು ಜ.ಎ.ಖಾನುದಾರಿಯು ಭಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾದನು. 3ందేయు ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥನು ಇಚಾಪುರದ జఎూనుదారియు భారవన్ను