ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Դե-ե- 3ortootka; --~rمے--سہے ವಹಿಸಿದನು. ಸುರೇ೦ದ್ರುನಾಥನು ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ దు r\Fద జవిూను దారియు ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು. ಸುರೇಂದ್ರುನಾಧನು ಸರಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ವೆJಾದ ಲಿನoತೆ ಪ್ರಜಾವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ 3סJס 3ם 3ס ק39ססdחפהסש הס:פנ ದ್ದನು. ಆಗಲJಾ ಛದ್ಮವೇಷದಿಂದ тәJ530 тә,539+Jo; ಹೋಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಸ್ಮಿತಿಯು విళి ಯಾಗುವ ಪ್ರುಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಸುರೇ೦ದ್ರನಾಧನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ సోవినదాసన నే్ను ತನ್ನ ದಿವಾನನನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು; ರುದ್ರುಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯು ಅವು ಲೆರು శేృయు నే్ను ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು كن دثة و , داك دانتهتة نهمoددث ದಿವಾನನ ಗೃಹಿಣಿಯಾದಳು. ಅವುಲೆಯು ಸರಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಳು, ಅವಳ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಸಂಗಡ ಮೊದಲಿನoತೆ ಆವೆಯೋ ದಾದಿ ಹುಡುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳು. ಈ ಕಧೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ు వండేదల్లి ఎల్లర ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿಯJಾ :5 , נילס וזס נלסטתש ס5הנפט eס3ספ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿರುವುದು, ಕೆಲವರು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರುವರು, ಒಂದೆರಡು ದುಃಖದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾರೆವು. లే3ుజిఫోలెంనే యెF ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಜೀವನದ ಗ್ರಂಧಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಿ ತೆ೦ದು ಪಾರಕಮಹಾಶಯರು ಬಲ್ಲರು.. ಅವಳು వృద్భావస్ఫయుల్లి ఆరువా వెF గళ శాల డిం తేయుల్లియేు ಮುಣುಗಿದ್ದಳು, ಆ ಚಿoತೆಯು ಅವಳ ಜೀವನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ అవలంబనేస్చరణ:వాగిది కేు. 由六寸 חפ המת ס: פלישה కింకేయు) వాJుగియు తేు. జివానద గుంథియు లిథిలవాయి) తేు, సర్ళిగే ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವ ರುಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆವ ವ್ಯುಧೆಯನನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸದೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಮಿತುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತಾದಳು. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಮಲೆ ! ಉನ್ನತ ಚರಿತ್ರೆ, ಧರ್ಮಪರಾಯಣೆ, ರೂಪಲಾವಣ್ಯ ಸ೦ಪನ್ನೆ వివాులగే R నారని తేు ? వివాు లేయు కెందేయు వాటరణవాద దినవే ಅವಳ ಹೃದಯ ವು ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು, ಅಂದಿನ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ವಿಮಲೆಯ ಪಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಸಂಸಾರವು ಅಂಧಕಾರಮಯವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅ೦ದಿನ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಆವ ಭರವಸೆಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಆವ ಸುಖದ פJנ3ס:ט 3סס חלשנ3סס ಅಭಿಲಾಷೆಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಆವ"ದುಃಖದ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜಾತಿಯು ಆವ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಜಡಿತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವರೆಯೋ ವಿಮಲೆಗಾ ಮಾಯಾಜಾಲವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಿದ್ದಿತು!