ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

116 4 GRAMMAR OF THE FUTURE TENSL. SINGULAR. 1 యల్పడు విను... శశియల్పడు శివ్ .... I shall be caled, • శయప్పుడువింశాంయల్పడు విశయల్పడు వయ్-thou wilt be caled. శయ్పుడువను...... ఆయల్పడువు...... 3 (ఈయల్పడువు..... శియల్పడువల్... lie, she, or it, will be called. శశీయ్పుడువడు శశియల్పడువుడు te, she, orit, will be called. PLURA | యప్పడువు.... ఆయ్పుడు శివు.....we shall be called. 2 శ యప్పుడువిరి ..... యల్పడువిర్....... ye shall be caled. ఆ యల్పడువరు.....ఆయల్పడువర్.....they (m. and f.) wil becalled. శయల్పడువవు... ఆయ్పుడువువు...they (n.) will be called. SECOND FORM OF THE FUTURE they (in. and f.) will be called, IN THE MODERN DIALECT. SINGULAR. I v యి ద్యా ను ..............................................I shall be called. .IN ....thou wilt be called. 1 యల్పట్టి ........... 8 శశియల్పట్ట్యి.... శయల్చట్టాను..... 3 (శశీయ్పుట్టాలు... శశియల్పట్టిక... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ht, she, or it, will be called. . . . ... PLURAL. | ఆ యుట్టిన............ ....we shall be called.. యుపెట్టి................ .....ye will be called. రియల్ఫట్టారు....... ........................tley (m.andj. will be called. శయల్పట్టాను........... ..they (n.) will be called. Digitized by Google