ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGZ. ಕ 1. ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಂದ.....ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿ........... by grandmothms, D. ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಗೆ ..........ಅಜ್ಜಿಯಂದಿ.............•to grandmothers, Ab, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿಸೆಯಿ೦ದ ಅಜ್ಜಿಯರತ್ರೆಣಿ೦ ....from grandmothers. ಅಜ್ಜಿಯಕ...............ಅಳಿಯಕ..............•of grandmothers, L, ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ...........ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾ... ....in grandmothers (ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಕ........ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಕ...... jಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಕಾ ..... ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿರಾ .....! Y: ಅಳಿಯಂದಿರೆ...........ಅಳಿಯಂದಿಕೆ . (ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರೇ.........ಅಜ್ಜಿಯಂದಿಕ್ಕಿ............ N. ನಾಸೆಯ . (ನಾಸೆಯ.............? >grandmothers! SINGULAR NUMBER. •••ventat{usiv•d dayster-in-law, .......... a daughter-in-law. I. ನಾಸೆಯಿಂದ....... ನಾಸೆಯಂ .............by a daughter-in-la. D, ನಾಸೆಗೆ ..................ನಾಸೆಸಿ.................to a daughter-in-law, Ab, ನಾಸೆಯ ಸಿಖಂದೆ. ನಾಸೆಯಂ .....from a daughter-in-law. G, ನಾಸೆಯ ..............ನಾಸೆಯ...........••of a daughter-in-law, L, ನಾಸಿಯಲ್ಲಿ............ನಾಸಿಯೊ ..........in a duughter-in-law (ನಾಸೆ ......................ನಾಸೆ ..... ನಸೇ..................ನಾಸೆ ............. ನಾಯೆ ................... ಸಿ ............. daughter-in-law ! Lನಾಸೆಯೇ...............ನಾಸಿಯೇ.............) PLURAL NUMBER. N. ನಾಸೆಯಂದಿರ........ನಾಸೆಯ೦ದಿ............daughters-in-law. . (ನಾಸೆಯಂದಿಕ........ A. ನಾಸೆಯದಿಕಓ..ನಿರಾಸೆಯಂದಿರ .......daughters-tn-law. Digitized by Google