ಭವವೆಂಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಪ್ಪವಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭವವೆಂಬ
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಪ್ಪವಂಗೆ
ಬೆಂದ
ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಸುತ್ತುತ್ತ
ಹಿಂದು
ಮುಂದು
ಎಡಬಲ
ಅಡಿ
ಆಕಾಶ
ನಡುಮಧ್ಯವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ
ಇರುವುದಕ್ಕೆಯಿಂಬುಗಾಣದವಂಗೆ
ಶಿವತತ್ವವೇ
ಆಶ್ರಯವೆಂದು
ತೋರಿಸಿದ
ಶ್ರೀಗುರುದೇವಂಗೆ
ನಮೋನಮೊಯೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.