ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ / ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ: ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಗಣರಾಜ
ಹಾಡು: ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಾನಸ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್
ಸಂಗೀತ: ಮಹೇಶ್ ಮಹದೇವ್
ಗಾಯನ: ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಮಹೇಶ್ ಮಹದೇವ್
ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ: ೨೦೧೬ ಪಿ. ಎಂ. ಆಡಿಯೋಸ್
ರಾಗ: ನಾಟ, ಜೋಗ್
ಶ್ರುತಿ: ಸಿ
ತಾಳ: ೨/೪
ಲಯ: ೯೨ ಬಿಪಿಎಂ

ಶ್ಲೋಕ:

ಓಂ ಗಣಾನಾ”ಮ್ ತ್ವಾ ಗಣಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಾಮಹೇ
ಕವಿಂ ಕ’ವೀನಾಮ್ ಉಪಮಶ್ರ’ವಸ್ತವಮ್ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆ ನಃ’
ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿ’ಸ್ಸೀದ ಸಾದ’ನಮ್ ||
ಓಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ


ಪಲ್ಲವಿ

ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್
ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್ ಶ್ರೀ
ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ವಸಿಷ್ಟ ವಾಮ ದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ನಿಸಗಮ ಸಗಮಪ
ವಸಿಷ್ಟ ವಾಮ ದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್
ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಪನಿಪಮ ಪಮಗಮ ಗಮಪಮ ಗಮರಿಸ ಸನಿಸಪ ಮಪಮಗ ಮಗನಿಸ, ಸರಿಗ
ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್...


ಚರಣ

ಮಹಾ ದೇವ ಸುತಂ.
ಮಹಾ ದೇವ ಸುತಂ . . ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ (ಅಖರ್)
ಮಹಾ ದೇವ ಸುತಂ ಗುರುಗುಹ ನುತಂ
ಮಹಾ ದೇವ ಸುತಂ ಗುರುಗುಹ ನುತಂ
ಮಾರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ
ಮಾರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ
ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾಧಿ ಪ್ರಿಯಂ
ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾಧಿ ಪ್ರಿಯಂ

ನಿ ನಿ ನಿ ನಿ ನಿ ನಿ ನಿ ನಿ ಪನಿಪನಿ ಪನಿಮಪ
ನಿಪಮಪ ನಿಸನಿಪ ನಿನಿಸಸ ಪಪನಿನಿ
ಮಮಪಪ ಗಮರಿಗ ಸ , , , ,
ಸಗಮಪ ಮಗ ಗಮಪನಿಪಮ ಮಪನಿಸ ನಿಪ

ನಿಸಗಮಗಸ ಸರಿಗಮಪನಿಸಗ ಮಪಮಗ ಸರಿಸನಿ ಪನಿಸನಿ ಪನಿಮಪ
ಗಮಪಮ ಗಪಮಗ ಗಮಗಪ ಮಪಮಗ ಪನಿಪಮ ಗಪಮಗ ನಿಸಗಮ ಗಪಮಗ
ಸಸಸ ರಿರಿರಿ ಸಸಸ ಗಗಗ ಸಸಸ ಮಮಮ ಸಸಸ ಪ ಪ ಪ ಮಪಮಗ ಮಗಸನಿ

ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ
ಮೂಷಿಕ ವಾಹನಾ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಂ

ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್. .

ಪ, ಪಮಗಮರಿ ಸ । ರಿಸರಿಸ ಪಮಗಮ । ಪ, ದನಿಸರಿಗಮ । ಮರಿಸರಿ ಸನಿಪಮ ।।
ಪ, ಪಮಗಮರಿ ಸ । ರಿಸರಿಸ ಪಮಗಮ । ಪ, ದನಿಸರಿಗಮ । ಮರಿಸರಿ ಸನಿಪಮ ।।
ಸನಿಪಮ ಗಮ ನಿಪ । ಮ ರಿಗಮರಿರಿಸ ,। ರಿ, ಸಸ , ನಿಪ ,। ಮಗ, ಮ ನಿಸಗಮ

ಮಹಾ ಗಣಪತಿಮ್ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ