ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

A preliminary search indicated that this author's works are still protected under copyright law, and cannot be hosted on Wikisource. However, some little-known early works may be in the public domain.

 
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ


*([೧] ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಕಗ್ಗ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ -ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ - ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಈ ದಿನ ೬-೩-೨೦೧೮ ರಂದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಇರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಂತ ಬ್ಲಾಗುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. (ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಯಾಮ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವೇ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದು; ನಿಯಮ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ)- ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಗ್ಗದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ೧-೧೩ ರದ್ದುಮಾಡಬಹುದು)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಾದ ಸೂಚೀ ಪುಟ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಪುಟ
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧; ಪದ್ಯ ೧ ರಿಂದ ೩೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೨; ಪದ್ಯ ೩೧ ರಿಂದ ೬೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೨.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೩; ಪದ್ಯ ೬೧ ರಿಂದ ೯೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೩.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೪; ಪದ್ಯ ೯೧ ರಿಂದ ೧೨೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೪.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೫; ಪದ್ಯ ೧೨೧ ರಿಂದ ೧೫೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೫.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೬; ಪದ್ಯ ೧೫೧ ರಿಂದ ೧೮೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೬.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೭; ಪದ್ಯ ೧೮೧ ರಿಂದ ೨೧೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೭.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೮; ಪದ್ಯ ೨೧೧ ರಿಂದ ೨೪೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೮.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೯; ಪದ್ಯ ೨೪೧ ರಿಂದ ೨೭೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೯.
೧೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೦; ಪದ್ಯ ೨೭೧ ರಿಂದ ೩೦೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೦.
೧೧ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೧; ಪದ್ಯ ೩೦೧ ರಿಂದ ೩೩೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೧.
೧೨ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೨; ಪದ್ಯ ೩೩೧ ರಿಂದ ೩೬೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೨.

ಸೂಚನೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |