ಸಂಬಂಧ ಅಸಂಬಂಧವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಂಬಂಧ
ಅಸಂಬಂಧವೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ನುಡಿವಿರಿ.
ಸಂಬಂಧವಾವುದು?
ಅಸಂಬಂಧವಾವುದು
?_
ಬಲ್ಲಡೆ
ನೀವು
ಹೇಳಿರೆ?
ಕಾಯಸಂಬಂಧ
ಜೀವಸಂಬಂಧ
ಪ್ರಾಣಸಂಬಂಧ_
ಇಂತೀ
ತ್ರಿವಿಧಸಂಬಂಧವನರಿದಡೆ
ಆತನೆ
ಸಂಬಂಧಿ
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.