ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ/ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ (ಅತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ತಾರತಮ್ಯ)

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮನುಜೋತ್ತಮವಿಡಿದು ಸಂಕರುಷಣನ ಪರ್ಯಂತರದಿ ಪೇಳಿದ

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಪದ್ಯವನು ಕೇಳುವುದು ಸಜ್ಜನರು//


ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಗ ಧೀಮತಾಂ ವರರಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ

ಸೋಮಪಾನಾರ್ಹರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತಾ ಗಣಕೆ

ಹೈಮವತಿ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದ ವ್ಯೋಮಕೇಶಗೆ ವಾಣಿ ವಾಯೂ

ತಾಮರಸ ಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಿಪೆ//1//


ಶ್ರೀಮತಾಂವರ ಶ್ರೀಪತೆ ಸತ್ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಸೌಮ್ಯ

ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ತ್ರಿ ಚತುಪಾದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಚಾರ್ವಾಂಗ

ಗೋಮತಿಪ್ರಿಯ ಗೌಣ ಗುರುತಮ ಸಾಮಗಾಯನಲೋಲ

ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮಕುಲದೈವ ಸಂತೈಸುವುದು ಸಜ್ಜನರ//2//


ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲ ಭಯಂಕರ ಸಾಮಜ ಇಂದ್ರಪ್ರಿಯ

ಮನೋ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಚಿತ್ಸುಖಪ್ರದ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ

ಭೂಮ ಭೂಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗದ ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು

ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದೆನಿಪ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ//3//


ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಗ ಕರ್ಣ ಹೀನ ಸುಶಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತ

ವರ್ಣ ಚತುರ ಆಶ್ರಮ ವಿವರ್ಜಿತ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ

ಅರ್ಣ ಸಂಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಾಯು ಸುಪರ್ಣ ವರ ವಹನ ಪ್ರತಿಮ

ವಟ ಪರ್ಣ ಶಯನ ಆಶ್ರಯತಮ ಸತ್ಚರಿತ ಗುಣಭರಿತ//4//


ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣ ಧಾಮ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿಶೂನ್ಯ ಶಾಶ್ವತ

ಜಗದ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಆಪನ್ನ ಪರಿಪಾಲ

ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತ ತ್ರಿಭುವನ ಈಶ್ವರ ಹಗಲಿರುಳು ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ ಇಹರ ಬಿಟ್ಟಗಲ

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು//5//