ಪುಟ:ಇಂದ್ರವಜ್ರ.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


68 ಅವನಿಗೆ ನೀವು ವಿಕ್ರಮನ ಗುಣಗಳ ರು ವರ್ಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ” ಎಂದಳು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಪವಿಮೋ ಚನೆಯು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡು ವೆವು. ನೀನು ವಿಕ್ರಮನ ಸದ್ದು ಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಳು ನಡೆದು, ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳಿ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, 17 - ಹೀಗೆ ಆ ಪಾಂಚಾಲಿಕೆಯು ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೆ, ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮಂದಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರುಗ ೪ಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೋಜನು ಆಶೀರಾ ದವನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರಗಳನ ಪಡೆದಮೆಲೆ ಅವರೂ ಮಾಯವಾದರು. ಭೋಜನ ವಿಕಮನ ಇಥೆಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋದವಲ್ಲಾ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಪಟ್ಟು, ಆತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪದೇಪ ಬೆಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಸಿಂಹಪೀಠ ವನ್ನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿ ತೃವೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ, ಬಹು ಕಾಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ ರಿ ಪಾ ಲ ನೆ ಮಾಡಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. >Gಲ್ಲಿ