ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಂಧಿಮಹಾತ್ಮ ಅ೪ ತುಳಯಲಮ್ಮವಲರಂ ಕಮಲತಂಡುಲಂ | ಗೊಳಲನ್ನವರಸಂಚೆ ಪರಿಪಕಫಲಗಳc ! ಗಿಳಿ ಕರ್ದುಕಲವಾಕರತಟಾಕಗ್ರಪೂರ್ಣೋದಕದಿ ಜಲಚರಂ || ಸುಳಿಯಲಮ್ಮವು ಜಾತನವಶಾಡ್ಮಿಲಾಸ | ಕೆಳಸಲವು ಮೃಗಪತತಿ ಕುಳರಂ ಮಾಟ್ಟು | ಪಳಚಲನ್ನದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಳಸಲಮ್ಮ ಸಿನನಾವನದೊಳು || - ಭಸಿತಮಂ ಮಾಳ್ ಪುಲಿದೊನ ಪದನಿಡುವ ಮ೦ | ಸುಮಗಳು ವಳವ ಜನಸರಂಬರ್ವಸುವ || ಪೊಸಕಬಿ ನದ ಪುಡಿಯ ಮಾಳ್ವ ಪೂತರುವ ತಸವಿರಲೂಜಿಮೊನೆಯ || ಮಸವ ಕಾಠಿಗಳನನುಗೆಮ್ಮ ದೇವಾರ್ಚನೆಗೆ | ಪೊಸವನುಸಕರಣಂಗಳಂ ಬಿಡುವ ಸಂಚಾಗ್ನಿ ! ನಸಿಯನ್ನುಟಗೊಳಿಪ ವಟುಗಳಿಂದೆಸೆದುದು ವನ ಮುಸಿಸಜೀವನಮನ ಈಳವ ಪಳಕಿನ ಜಪಸರ ಕುಸುಮವಾಗೆ ಚೆಂ ಜೋಳಶಾಂತ ಜಡೆಗಳಳದಳರ್ದೊಂಗಲಾಗೆ ಕೆ ಮುಳಬಾಹುಗಳ ರಾಣಿಯಾಗೆ ನವಕುಂಡಲಗಳ ಫಲಪಚಯಮಾಗೆ | ತೋಳಪ ಪಾದ ಮಲಾಗೆ ಶುತಿರವಮ ಏಕ ! ಕುಳನಾದಮಾಗೆ ಸುರಕುಜನಂತೆ ಛಳಿಸಿವ | ರ್ಗೋಲಿದಿಪ್ಪಸಿದ್ದಿಯ ಮಾಳ್ ಮುನಿಕುಲಮೊಪ್ರಿತಾಮಹಾಕಾನನದೊಳು| ನಿಂಗ ನೀರಡಸೆ ಫೆರಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀರ ನಾ ? ತಗುಣಿ ವುವು ಜವಳಿದಳೆಗನಳಿನಿ ಬಂದು ತಾಂ ಗಜದವಳಲಸಾರ್ದುಸ್ಯತಳಿಸುವುವುಸಾಳೆ ನಮಗೆ ಕುಟುಕನು ಸಂಗಳಸಿದವುವು ಗಿಳಿಗಳ ನಡೆಗಳಿಮದಿರ್ಪ ! ಮುಂಗುಲಿಯ ಮಜುನು ನೆಡೆಯೊಳ್ ಪೊತ್ತು, ಚರಿಪುವು ಭು ! ಜಂಗಕುಲಮಾಮುನಿಸರೆಸಗುವ ತಸಃಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಯನೇವನು || ಬಿಸಿಲೂಳ್ ತಸಂಗಯ್ಯರಂ ಕಂಡು ಹೆಡೆಗೊಡೆಯ | ಪಸರಿಸಿ ನಳಲ್ಲೆಯುವಸಂಕುಲಂ ಪಣ್ಣ ! wಸದು ತಿಟತಂದಿಗು ವನಚರಂ ವೃದ್ಧಮುನಿಗಳ ಭರಿಕೆಗಳ |