ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂ, ೩೨೫ ಣವ ಒಹು ಊರ್ಜಿ ತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾ ಬಾ ಎ೦ಬು ದೊ೦ದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ೩೬೦ ಮೂರ್ತಿ ಗಳಿದ್ದವು, ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರ೦ಪರೆಯಿ೦ದಲ ಅರಬರಿಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳೆ ಧರ್ಮದ ಬೀಜಗಳು; ಅದು ದರಿಂದ ಅವು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 11 ಈ ಕಾ ಬಾ ದೇವಾಲಯ ದೊಳಗಿನ ಮರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ; ಎಲ್ಲ ರೊಳಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರೆ” ೦ದು ಮಹಮ್ಮದನು ಹೇಳುವ ಹೊಸ ಬೋಧವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವೀರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾ ರಣೆಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೈರಿಸಬೇಕಾಗುವ೦ತೆ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರನು ಕೆಲಕಾಲ ಜನರಿಂ ದಾದ ಛಲನೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊ೦ಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಒರು ಬರುತ್ಯ ಮಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಿರುವರು ಅನಾ ಧ್ಯಾ ತು. ಇತ್ತ ಹೆ೦ಡತಿಯು ತೀರಿಕೊo ಡಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಮದೀನಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಮನಸು ಮಾಡಿ ಹೊರಟನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವ ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಕಾಣದಂತಾ ದೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಪಟ್ಟಣದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದನು, ಮಹಮ್ಮದ ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮ ದೀನಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋ (ದ೦ದಿನಿ೦ದ ಅವನ ಶಕಕ್ಕೆ ಹಿಜರಿ ಶಕ ವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಹಿಜರಿ ಅ೦ದರೆ : ಓಟ' ವೆಂದರ್ಧ: ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ :- ಮದೀನಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಹಜರತ ಮಹ ಮ್ಮದವರ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ತೇಜವೇರಿತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ದೈ ವುಳ್ಳ ಗೃಹಸ್ಥನೊಬ್ಬನು ಮಹಮ್ಮ ದರ ಶಿಷ್ಯನಾಗು ವದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗತೊಡಗಿ ದ್ದರಿಂದ ಪೈಗಂಬರರ ಶಿಷ್ಯಸಮೂಹವು ಬೆಳೆದ ತು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹ ಮೃದವರ ವಯಸ್ಸು ೫೩; ನನ್ನ ತನ್ನ ವರೆ೦ಬು ವರೆಲ್ಲರೂ ನೀಗಿಹೋಗಿ ದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ. ಇ೦ಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಲು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಖುರೇಶಿ ಜನರ ದೂ೦ದು ಕಾಟವ. ಈ ಖುರೇಶಿ ಜನರು ಮಹಮ್ಮದ