ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಇಸ್ಲಾಮಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಾದ ೩೯ ಶಿಖರಕ್ಕಡರಿದ ರೋಮನರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು. ಕಿವಿ 'ಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತು೦ಬಿದ೦ತೆ ಆವೇಶಗೊ೦ಡವರಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಭ೦ಗಾರದ ಹೊಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದು ಸ್ನಾನದ ೦ಧ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗದೆ ಇದ್ದಿತೆ ? ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದು ನಾನವೆಂದರೆ ಒ೦ದಾ ನೊ೦ದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಹಬಲದಿಂದಲೂ ಒು ಒಲದಿಂದಲೂ ಮೆರೆದು ಮೆರೆದು ಮುಪ್ಪಿಗೀಡಾದ ದೇಶವ, ಹಣ್ಣೆಲೆಯು ಉದುರುವ ಮು೦ದೆ ಹಸರೆಲೆಯು ನಗು ವಂತಿ' ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಪಾ ಸಾಗಿತ್ತು. ಮೈಯಲ್ಲಿಯ ಬಲವೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಹೆ ಗಿ ಸ್ಮಶಾ ನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಲಕಳೆಯುವ ಹಿಂದು ನ್ಯಾನವೆ ? ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಹಮ್ಮದವರ ಶಪ್ರಧಾನವಾದ ಮ೦ತ್ರದಿ೦ದ ಮೈ ಹುರಿ ಗೊಂಡ ಅರಬಾನವೆ? ಮುದಿತನದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಕೈಲಾಗದೆಂದು ಮೈ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರೊಂದು ದೇಶವು! ನವತಾ ರು " ಭರ ದಿ೦ದ ಮೈಯು ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿರುವದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವು! ಇಂಥ ಮುದಿತನದ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಶದcಧ ವುರಾಣ ಜನಾ೦ಗದಿಂದ ಅಗುವದೇನು ? ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗ ದಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ವರಾದ ರಜಪೂತ ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಳವು ಮೀರಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತ ವ. ಸಾಹಸ ಶೌರ್ಯಾದಿಗಳ ದೊ೦ದು ಕೊನೆಯ ಕೋಲ್ಮೀಂಚಿನ ಹೊಳವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಇತಿ ಹಾಸದೊಳಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ೦ತೆ, ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ರಜಪೂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನೂ, ಶೀಲವನ್ನೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲೋಸುಗ ಅಗ್ನಿ ಯೊಳಗೆ ಧುಮುಕಿ ತಮ್ಮ ತಾರಿತ್ಯಾಗಿಯ ಚೆ ತಿಯನ್ನು ಕಾಂ ತಗಳ ವರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತ ಇಟ್ಟರು; ಇರಲಿ. ಇನ್ಹಾ ಮ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಪಾರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂದುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮದ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬೆಳೆಯು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಗುಳಿದು ಅದು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕಳೆಗುಂದಲಾರ೦ಭ ಸಿತು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೊಳಗಿನ ಹುರುಳು