ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಅ- 5 ಭಾರತಿಯರ ಇತಿಹಾಸವು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಗಿಯುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಬಹುತಿತ್ವದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಫಟಕಿಯು ಶಿಕ್ಷೆ ಯ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಗೆ ದೇಹಾ ಏತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿ, ಸಮಾಜ ದೊಳಗೆ ಶೀಲದ ಮಲೈಯನ ಬೆಳೆಯ ಗೋ ಟೈಮು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ ರೆಲ್ಲರೂ ಬಾ೦ಧವ್ಯದಿಂದ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೈಗಂಬರವರ ಮ ನೀನೆದ್ದರೂ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಅದು ಸಫಲವಾಗದೆ ಉಳಿ ಯಿ ತು. ಮಹಮ್ಮದವರ ಉಪದೇಶಾಮೃತವು ಬರಿಯ ಗಂಡಸರಲ್ಲೇ ಮ Fಡದೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿಯ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಆವೇಶ ಗೊಂಡವರಾಗಿ, ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಧೈರ್ಯಗೊ ಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಮಧುರಗಾನ ದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ೯ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು - ಇಷ್ಟಾನು ಧರ್ನುದಿಂದ ಹಿಂ ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾನು:ಅರ ಬಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ ವು ಒಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೆಂಬದನ್ನು ನೋಡುವದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಗಾರರ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಅರಬಸ್ಥಾನವು ಇಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಹಿಂದೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅರ ಬನ್ನಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ೦ಬ೦ಧವಿ ತು. ಅ೦ತೂ ಅರೆಬರಿಗೆ ಹಿಂದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ೦ಗತಿಯು ಚನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು; ಅದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೈ ಬಳಿಯಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಹೊಗುವದೆಂತು? ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರವರ ಲದೆ ಧದಿಂದ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಟ್ಟೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬು ವ ದಿವ್ಯ ಮ೦ತ್ರವು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದೊಡನೆ ಅರಬರು ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಗುಂಪು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿದು ಸುಡು ವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು, ಇವೇ ಅಮಾನುಷ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದ ರಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮವೂ, ರಾಜ್ಯವೂ ಎರಡೂ ಬೆಳೆದವ. ಅಸ್ಟೆಕೆ ! ಕಾಡು ಜನರೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮು೦ದೆ ಸುಧಾರಣೆಯ