ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ hರಿಗೆ ••••••••• ಒಂದೊಂದಸಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ವಿನೋದದಿ | ನೋಂದು ಮರುಳೆ ಕರುಪಿಂ ಕಾದಿಸುತಿ | ರ್ಪಂದಂ ಪೋಲ್ತುದು ಭೀಮಜರಾಸಂಧರ ಸಮರದಸೊಬಗಂ ||೩೧ ಬಾಕುಳಿತನದಿಂ ಬಳಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಪ || ಶಾಕಿನಿಡಾಕಿ ನಿಭೂತಪ್ರೇತಾ | ನೀಕದ ಕಣ್ಣೀಅಂದಿನಿವಿರಿದುಂ ಅಂದಿನಿಸಳ್ಳಿಸದೆ | ಓಕರಿಸುವ ಬೇತಾಳನ ಬಾಯಿಂ | ದಾಕುರುವದೆ ಸುರಿದುದು ಶುಶ್ನೆ ! ನೋಕಹ ಕೊಟ್ರರದಿಂ ಪೊ ಏಮಡುವಹಿತತಿಯೆಂಬಂದದೊಳು 11೩೨ ಇಂತಪ್ಪನ್ನು ತಮಂ ತೋರ್ಸಸುರರ | ಸಂತತಿಯುಂ ಮುಂ ತೀವಿದ ಕೃತಕ | ಧ್ಯಾಂತಮುವಾಜಭೂಪತಿ ದಿನಕರ ಶರಮಂ ಬಿಡಲೊಡನೆ !! ತಾಂ ತೆಕ್ಕನೆ ಪರದತ್ತು ಸರಾಗದಿ | ನಂತಕುಪ್ಪಂ ತತ್ತೇನೆಗೆ ಚದು | ರಿಂ ತವೆ ತೋಟವ ಹರಿಮೇಖಲೆಯೆಂಬಾವಿದೈಯ ತದಿಂ ||44 ಆರವಿವಾರ್ಗಣಮಂ ಬಿಟ್ಟಾಯು | ಭೂರಮಣನ ತೇರುಂ ಕುದುರೆಯುವಾ | ಸರಧಿಯುಂ ಕೈವಿಡಿದ ಶರಾಸನಮುಂ ಖಂಡಿಸುವಂತೆ | ವೀರಂ ರವಿಕೀರ್ತಿಮಹೀಪಾಲಕ | ನಾರುತಿಸ ಭರದಿಂ ಮತ್ತೊಂದು ಮು | ಹಾರಧರ್ಮ ಜೋಡಿಸೀಯೋsದನೆವೆಹಳಚುವ ಸಮಯದೊಳು ||48 ಕಡುಗಲಿ ವಿಕ್ರಮರವಧೂವರ | ನಡಸಿ ಮುನಿದು ಮಗುಚ್ಛ : 'ಮುಖ } ವೊಡನೆ ಪರಿದು ದುಗದ್ಧಾ ಶಮನೊಂದಂ ತಾರಧಿಯ | ತೊಡೆಯಂ ತದ್ರರಚಕ್ರಮನೊಂದಂ | ಕಡಿಮಲ್ಕಾರವಿರ್ತಿನೃಪಂ ಪಡು | ಗಡೆ ಗತತೇಜಂಬಡೆದ ಪಗಲ ಎಲ್ಲಹನಂದದೊಳಿ ರ್ದ೦ || - --

  • ನಂಬಂ ಕ!

8. ನೇರಿದ. ||