ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ ೧೧೧

• • • P - 5

ಕಳಿಯದ ಕಾಲದೀಗಾಂತರದೊಳೆ | ತೊಳಪ ಸುಲಗ್ನ ಮಹಾರತ್ನ ಮನಾಂ | ಗತಿಸುವೆನೆನುತಾಲಗ್ಗಿ ಗನೆಂಬ ವಣಿಗೂರನೆಯಂದು # ಜಳಪಾತ್ರಾಭಿನಿಧಿಯೊಳ ನಡಯಪ | ವಿಳಸದೈತದ ಭಂಗಿನವೋಲೆ ಸ | ಜ್ಜಳಿಸುವ ಗಬಿಗಳು ಪೊಸಪೊಂಬಟ್ಟಲೆ ಕರವು ವಿರಾಜಿಸಿತು |ov ಬಲಿಕೊಳಂದುಗನಾಯ್ಕ ಅದುಳಿದು | ರಲಘುಪ್ರಿಯದಿಂದ ವಿರಚಿಸ ಕ || ಳಿಸುವ ಪ್ರದಶವಿಧದ ವಿಭೂಷಣವನೃಪನಂದನೆಗೆ ! ಲಲಿತಂಬಡೆದುದು ಕಯಿಲ್ಲದೆ ತಳ| ತನುವ ರತಿಬಿಂಬಕ ಪದಿನಾಜಂ || ಕಲೆ ಮಯಿಡಿಯಲೆ ಕಡುವಿಂದುಂ ವಿಭಾಜಿಸುವಂದದೊಳು || or ಆಬೆಣ್ಣಂ ಸಿವಿಗೆಯನೇಆನಿ ನವ | ರೂಪವತಿಯರುನ್ಮದಕಳಕಂರಾ | ೪ಾಪದ ರತಿಯ ವಿಪಂಚೀಸ್ಕರದ ಮನೋಜಾತಂ ಪಿರಿದ H. ಚಾಪಜ್ಞಾಟಂಕೃತಿಯ ಸೊಗಸನಪ | ಲಾಪಿಸುವೋಳ್ಳಾತಿನ ಕಂಚುಕಿಯರ | ಚಾಪಲಲೋಚನೆದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ದರೊಗ್ಗಿನೊಳು H•• ಆಳಿಕುಂತಳದಪಮುಕನ || ದಳದಳಿರ್ದುದು ಶಶಾಂಕಮುಖದ ನವ | ಕಲಕಕುಚದ ಸುರಂತಿಕಾಹಸದ ಹರಿಮಧ್ಯದ ಮಿಸುವ || ಪುಳಿನ ತಳಮನೇಳಿಸುವ ನಿತಂಬದ | ವಿಳಸದಳೀಸದೃಶಾಂಕದ ಪ | ಜ್ವಳಿಪಲತೆಗೆವಜ್ಯ ಸಖಿಯರೆ ಬರೆ ಬಂದಳೆ ಶಿಶಿವದನೆ |೨೧ ಸುರಭಿಕರನ ಸುಲಲಿತಕೀರ್ತಿ | ಧರೆಯಿಂ ದಿಗಂಯುಕೆ ಚಾಚುವೆನೆನು | ತುರುಮುದದಿಂದೆತ್ತುಂದಾಪಚುಂಗುಷ್ಪ$ಗದರಿದಂತೆ || #. ಶಿಬಿಕ ಖ! .... ತ ಖ! $, ದುನಥರ್ವಂತ.||