ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦.) ಜಯನೃಪಕಾರಿ ಇದು ನರಕಭೂಮಿಯ ಹರ್ಕ ಯೋಳಿ | ಮುಗಿ ನೆಗೆದು ಜೀವಿಸುತಿಹರದea೦ ! ಕಳವಂ ಮುವುದು ಸದ್ಧರ್ಮ ಕಣಾ ಭವಜನೋತ್ತಂಸ || 94 ಕಳವು ತನುವನಿರದೊಕ್ಕುವ ಕಳವಾ | ಕಳವು ನರಕದೊಳೆ ಕಾಡುವ ಕಳವಾ | ಕಳವು ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದು ಭಾವಿಸ ಮಾನಸ ವಿಕಳಾ | ಕಳವುಳಚಿತ್ತದ ಕಳಕಳಮಾ | ಕಳವಿಳೆಗನ್ಯಾಯದ ಮೊಕ್ಕಳಮಾ | ಕಳವಂ ಬಿಡುವುದೆ ಸದ್ದರ್ಮ ಕಣಾ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸು || ೧೪ ಗಂಡನಿದು ಹಚ್ಚಗೆ ಎಣಂ | ಕೊಂಡಲ್ಲಕ ಚಿಃ ಎಂಬಂತೆಳೆವ5 | ದಂಡಂಗೊಂಡಾಟ್ಟೆದನೋದವಿಸನರಸಂ ಮಜವುಟ್ಟಿನೊಳು || ಹಿಂಡಿಹಿಲಿದು ದಂಡಿಸುವುದು ನಾರಕ | ಮಂಡಳಿಯತಿಕೊಪದಿನದwಂ ಸೆ | ವೆಂಡಿರನೆಳಸುವುದನುಚಿತ ಕಾಣಾ ಭಜನೋತ್ತಂಸಾ || ೧೫ ಅತಿಕಾಂಕ್ಷೆಯನಾವಂ ಮಾನವಂ | ಸತತಂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಎದ್ದು ವನಲ್ಲನ | ನೃತಕಂಜುವನಲ್ಲಂ ಕಳವಿಂಗೆ ಸುಗಿವನಲ್ಲಂ ಪರರ || ಸತಿಯ ರತಕ್ಕೆಳಸುವನಲ್ಲಂ ದು | ರ್ಗತಿಗೆಯುಗಿವನಲ್ಲಂ ಮತ್ತದeo | ದತಿಕಾಂಕ್ಷೆಯನುಅವ್ರದೆ ಸದ್ಧರ್ಮಂ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸಾ |ok ದುರಿತವನಂ ಬೆಳೆವುದಕೆ ಹೋಲಿಂ ಕೊಲೆ | ಪರಕಲಿಸಿದ ನವದೆಹಲನೃತಂ || ಪರಿಕಾಲುದಕಮದಕೆ ಕಳವನ್ಮಸ್ಸಿ ೨ರತಮೋ ಗೆಮ್ಮೆ || ಪರಿರಕ್ಷಣೆಯತಿಕಾಂಕ್ಷೆಯದನವು !.. ನಿರುತಂ ಪೊರ್ದದೊಡೆಲ್ಲಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿ | ಯುರುತಿಿಷನಲ್ಲಿಯದು ವಿಚಾರಿಸೆ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸಾ ೧೬ || 0, 18