ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೭೩ - n - -, .. . . av - 4 + + ~ . •

~ ~ ~ • - + • ++ ಸಂಧಿ.) ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವಮಂಜರಿ - ವಿತತಮೃಣಾಲವತೀಪುರವರದಧಿ | ಸತಿಪತಿಮಸುಕೇತುನೃಪಂ ಗುಣ || ವತಿಯೆಂಬಂಗನೆಗೂಡಿಯರನುಗೆದ್ದುತಿರಲಂತಲ್ಲಿ | ರತಿವರ್ಮ೦ ತಾನೆಂದು ರ್ವತಿ | ಕೃತಿಗಮವನ ಸತಿ ವಿಮಲತ್ರಗಂ | ಗತಸ ಇಂದರಂ ಭವಸೇನಾಖ್ಯತನುಜನುದ್ಭವಿಸಿದನು || ೫೪ ಆನಗರಿಳಿತುಂ ತತ ಳ ಳನ | ಸೇನನ ಮಾವಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಂ || ನಾನಿದುವಗನಾತನ ಸ ಗಂಧಕಿಗಂ ಜನಿಸಿದ || ಸೀನಸನೆ ರತಿವೇಗನನ್ನದು | ಸೂನುಗ ಕುಡು ನೀನೆನುತುಂ ತದ್ಭವ || ಸೇನನ ಜನಕಂ ಬೇಡಿದೆ ಡಾಕೆದು ತಂದೆ ನುಡಿದನಿಂತು || ೫೫ ಸೋದರಳಿಯಂಗಣದಾಸೀನುದು ! ಮೇದಿನಿಯೊಳಗುಚ್ಛದು ಭಾವಾ ಕೇ | ೪ಾದೂಡೆ ನಿನ್ನ ಮಗಂ ದುಷ್ಯಂ ಬಾಯೊಳಗೊಂದಕ್ಷರವಂ || ಓದಿದುದಿಲ್ಲದ೦ದಾನಾತಂ | ಗೀದರಹಸಿತಾನನೆದುಂ ಕುಡುವುದು | ಸಾದರವಲ್ಲೆನುತಾಶ್ರೀದತ್ತಂ ಬಿಡಿನುಡಿಯಾಡಿದನು || ೫೬ ಆನುಡಿಯ೦ ತಾನುಂ ಕೇಳುವೆ | ಸೇನಂ ಸೋದರಮಾವನೊಂದಂ ? ನಾನೀರಾಂಬರಿಸ ಪರಿದಂತಂ ಪರದೇಶಕ್ಕಟ್ಟು || ಸಾನಂದದಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂಗೆ | ಹೈನಗರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬರಂ ವ | ನಾರಿಯನಾರ್ಗಂ ಕುಡಬೇಡೆನುತವೆ ಮಾತಾಡಿದನು || ೬ ಘನುಡಿಯಂ ಮಾವನೊಳ ನುಡಿದು ಮು | ಫಾ ನಗರಿಯನಸವಸದಿಂ ಪೊವು | ಟ್ಯಾನಂದದಿ ಬಹುಜನಪದವುಂ ಹೊಕ್ಕೆಲ್ಲಾವೋದುಗಳಂ |