ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅ.) ಜಯನೃಪಕಾರಿ, ೧೭

    • •av

-winner ~ r 4 - My ತೀವಿದ ಪರವಶದಿಂ ಮೆಯ್ದಿರ | ಲಾವ್ಳದುನು ಸಾಧಿಸಿಯಾದು | ರ್ಭವಿ ಖಳಂ ಭವಸೇನನಿದು ಕೊಂದಂ ಕಡುಮುನಿನಿಂದ ||೬೬ ಅತಿಪಾತಕಿ ಭವಸೇನನ ಕೈಯಿಂ ! ಗತಜೀವಂಬಡದ ಸುಕಾಂತನುವು ! ರತಿವೇಗಯುಮಿಾಹರ್qದ ಲೆವೆಳು ಹೊರಳಿ ಮನೆಗಟ್ಟಿ | ಸತತಂ ಸುಖಿಯಿಪ ಸರಿವವಕ್ಕಿಗೆ | ರತಿವರನುಂ ರತಿಸೇನೆಯುವೆಂಬು | ನ್ನ ತಿಕದ ಹಸರಂ ಹಡೆದು ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದುವು ನಿನ್ನೊಳು ||&v ಮನೆಯೆಲ್ಲಕೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾ || ವನುದಿನದಿಂದಿರುತಿಂದಿನ ದಿನದೊಳೆ | ಮುನಿನಾಥನ ಮೆಲ್ಲರಿಯಂ ಕಾಣಿರನೆ ಜಾತಿಸ್ಮರಣಂ || ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದೀಜನ್ಮದ | ಘನ+ದುಃಖದ ನಿರ್ಜರಗೆ ನಿಮಿತ್ತ | ವನಿತಾವಣಿ ಪೊರಕ್ಕೆವು ನಾವೆಂದು ಬರೆದು ತೊಅತು ಪ || ೬೯ ಇಂತು ಸವಿಸ್ತರದಿಂ ತಮ್ಮಯ ಜ | ನಾಂತರವುಂ ಬರೆದwಪಿದ ಪಕ್ಕಿಗೆ | ಕಾಂತಕಲಾವೃದ್ಧಿಂಬವದನೆಯತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಂಬಟ್ಟು || ಸಂತಸದಿಂ ಮೆಗ್ಗುಡವಿ ಸುಕೃಜ್ಞನ | ಸಂತತಿಯಂ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಲಿಕಾವೃ || ಶಾಂತಮುನವಳೆರದು ಸವಿಗುಡುಕಂ ಕೋಟ್ರವಿದ೪ಾಗ {೩೦ ಆಪಾರಿದವಳಳೆ ಮುನಿನಾಥನ | ರೂಪಂ ಕಂಡಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರಟ್ಟುದ | ನಾಳಕದೊಳ ಎರೆದ ತಮ್ಮಯ ಮುನ್ನಿನ ಜನ್ಮದ ತಂನಂ | ಭೂಪಾಲಜಗತ್ಪಾಲಂ ಕೇಳ್ವ | ನಾವೊಗಸಿನೊಳೆ ಕರಸಿ ಮುನ್ನ ವೆಬರೆ | ಹಾಪರಿಯಂ ತಾನಾಗಳ ಬರೆಯಿಸಿದಕ್ಕ ಜಮೆಯಿದನು || ೩೧ +• ಕರ್ಮ ದ ಈ