ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೯೪ ಕರ್ಕಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ. ~ - - - -... - . . - - - . . , - - , = > - -

ನೀಡುಂ ಎತ್ತಿ ನಿಲಲ್ಲಗೆಗಾಣದೆ | ಸಾಡಲಿದುರುಳ್ಳಂದದಿನಸ್ತಾದಿಯು | ಕೊಡುಂಗಲ್ಲುಪುವದಿಂ ಬನದಿತಿಸುತನಬುಧಿಯೊಳು || MV ಕಡಲುರಿ ತನ್ನ ಮpಿಕ್ಕಾಪಗ | ಕೊಡೆಯನ ನಿಕ್ ಸಿ ಪಗೆ ಮೊದಲೇ ಬೆಂ | ಬಿಡದೆ ಕದಿರೇಮಿಗಳೊಡ್ಡವಂ ಕಂಡಿದಿರೊಳಗೆ || ಬಿಡದೊಡ್ಡಿದ ಮೊಹರಮನೆ ರ್ವಾಣಿಕ | ವಡೆದ ವರುಣದಿಗಧ ಸಿಂಗರಿಸಿದ | ಕಡುಗಂಪಿನ ಪಸದನವೆನೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಚಿ ಸಲೆ ಸೊಗಯಿಸಿತು || ರ್H ಪ್ರಯವಿತ್ರಂ ವಿಂಗಡಲ ಮಡುವಿನೊಳೆ | ಲಯವಾದುದನpದಂ ಸುಖಿಸುವ್ರದಿದು | ನಲುಮೆ ನಮಗಿನ್ನಾ ತನ ಮೊಗವ ನಿಟ್ಟಿ ಸುವನ್ನೆ ಬರ || ನಿಯಮಂ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದೆಸಗುವವರ | ಶಯನಬ್ರಹ್ಮಚರಿತ್ರವೆನುತ್ತಾ ! ಗಡುಸಂಬಟ್ಟೆ ಕಣೆವಕ್ತಿಯಗುವು ಸಂಧ್ಯಾಸಮುದದೊಳು || ೬೦ ಪಾದುವೂದು ಸವೆದು ಹಸುಳೆಗಳ | ನೂಸಳೂವಿಂದುಪ್ಪಳದಿಂತಿಣಿ | ಗಾದುದುರಿ ನೇಸಗದಿರ್ಗಲೋಳೆ ಜರಾಸಂತತಿಗೆ | ಏಆದುದತ್ಯುತ್ಸಹವೆಣ್ಣೆ ಸೆಳೆ | ತೊಆತು ನಸುಗತ್ತಲೆ ದೇಗುಲದೊಳೆ ! ಸಾಹಿತು ಶಂಖಂ ಸರಸಿಜಮಿತ್ರನಪರಶರನಿಧಿಗೆಯೇ ||೬೧ ಬಾಂಜೋದರುರಿದು ಕಡಾ ಕುಡಿಯುಂ | ಕಂಜಭವಾಂಡಕಟಾಹವನಡರ್ದ ನ | ವಾಂಜನವೋ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಮೇರುವಿನ ಸಮಕ್ಷದೊಳು || ಸಂಜನಿಯಿಸಿದಾಜಂಬೂ ಫಿಲರುಚಿ ಪಿಂಜರಿಸಿದುದೊ ಭುವನತಳ ಮನೆಗೆ | ರಂಜಿಸಿದುದು ಕಲೆ ಕಣ್ಣಾಲಿದು ವಿಷಯುಂ ಕೆಡುವಂತೆ ||44