ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8:) ಜಯನೃಪಕಾರಿ & • 4 1/೧೧r ಹಸರಗ ಬೆಳ್ಳಗಿದನಭಿನ್ನತೆ || ವೆತ್ತು ಸರಾಗದಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಲಸ | ದೈತಸಿಧರಯುಗತೆಯು ನುಣ್ರಲತಿವಿಭ್ರಾಜಿಸಿತು ||೧೩ ಮದನನ ರತಿದು ಮದುವೆ 5 ಸಿರಿ ಸಂ | ಮತದಿಂ ಪೊನ್ನೆ ರಣೆಯ ಜವಳಿಗಳ | ಸದ ಮೇಲೊಲಿದಿದ ಮಂದಾರದ ಮಾಲೆಯು ಮಾ ಯೋಳು | ನವದ' ವನಮುನ್ನ ತಕುಚತಟಗೊ... | ಚದುರೆಯದೂರ್ವ ನವನವರತ್ನ ದ | ಸದಕಂಗಟ್ಟದಳಾವೃಂಗಾರಮನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ||೧೪ GAಣೀಲಮನೇ ನವೋದ್ಯಮ | ಬಾಣಂ : ಬಡವಡೆಗೊಪ್ಪುವ ಮಸೆಯು | ನೇನೊ ” ಕ ಲಲಿತ ಮಧ್ಯಮದೆಂದಕಾಶದ ಮೇಲೆ || ರ್ಹೂಗೆ ಹಿಡಿದು ನಾ ೨ಸಿದ ಪಟಂಗೊ | ವೀಪವಾ೦ ಪು ವಿಧಾನಿ ವದನವು ! ` ನಗದು ನೆಲೆದ ಮೇಲುದ .: ಸೆಂಗು ವಿರಾಜಿಸಿತು |• ೫. ರಂಗುಮಿಗುವ ನವರತ್ರ ವಿರಾಜಿತ | ದುಂಗುರ ಕಡಗ ಲಳಿದು ಸರ ಚಕಿಗೆ | ಬೆಂಗ್ಯವಳ ಕಂಕಣ ಸಡಗ ತೊಳಳೆ ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು || ನಿಂಗರಮಾದುವವಳ ನಿಡುದೊಳ | ಗಂಗಜವಿಲನ ೮ಡಿಗೆ ಎಚುಕುಸು 1 ನಂಗಳ ನವ ಕಂಕಣತ೩ ರಿ ಮನೋಹರವಂತೆ || ೧೬ ವಲ ಜನ ಗುಪ್ಪೆಯನಪರಂಜಿಯು | ತೊಳಪ ೮ ಕೆ ಸಲವಣದ ಪೂನಂ | ತಳೆದೊಪ್ಪಗೆ ಮನಳ ಸಂ ಮುತ್ತಿದುದೋ ಅಂಗಜನೃಪನ || ವಿಲಸಂಗವದುರ್ಗದ ಸ` ಗು | ಜ್ವಲಿಸುವ ರನ್ನ ದ ಕೌಂಟೆಯಿದೂ ಎನೆ | ತೊಳಗುವ ನವಮಣಿಮೇಖಲೆಯೊಪ್ಪಿದುದವಳ ನಿತಂಬದೊಳು |೧೭ $, ಸುರಾಗ, ಗ||

  • ಬಡಬಡನೋ, ಕ , ಗೆ||