ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ೧೦೧ ಹಸುಳವರೆಯದಂದಿಂದವೆ ತನ್ನೊಡ | ನೊಸದರವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಿ ಆಲ೦ಬಾ | ಸಕವಡೆದ ನಿದಾತರುಗಳೆದುನಾಧರಪಾಲಕನು | ಆಸಿಯಳದೊರ್ವಳೆ ದೊರಕಲ್ಮಾಣು | ತಸವಸದಿಂ ಪೊ೨ವಡಿಸಿದನೆಂತೆನೆ || ಪೊಸತಂ ಕಂಡು ಪದನಿಕೆಟ್ಟುದೆ ನಿರ್ನರಮಿಹದುಂಟೇ ೬೩ ಬೆಳತಿಗೆಗಣ್ಣ ಬಿಲೈಟದ ಬೆಳೆ | ಬಲುಹುಡುಗಿ ವೀಯಲಿ ನುಣ್ಣೂರಲಿ | ಬಯಲಲಿ ಸುಯ ತಡಬಡಿಸಿ ಬಾಯೂ ಟು ದಣಿಯುತ್ತಿರಲು || ನ ತೋಳಮರ್ದಪ್ಪುಗೆ ನಸು ಜರಿಯಲಿ ! ಕಲೆಗಾಡುವ ಕಯ್ಯಲಸಲೆ ಬಗೆ ನೆup | ಮುಗಲಿಸಿದಿನೋಳಿ ಸುನಿಲ ಕಡೆಯು ಮೂರ್ಛನೈದಿದರವರು ||೬೪ ಕೆಂಟೆರೆಗಣ ಕೆದರ್ದೊಫ್ತುವ ಕಂಕೆ | ಕಂಜಕುಸುಮಪರಿಮಳೆ ಮುನ ಪೊಸ || ಪೊಂಬೆಳೆಮೆಯ ಪೊಗರೇಟುವ ಮೊಗವಚ್ಛಳಿಸುವ ನಿಡುಸುಯ್ಯು | ಗರಿಂಜಿದಳಕತತಿ ಗುಜ್ಜುವಡೆದ ಮೊಲೆ | ರಂಜಿಸೆ ರತ್ಯಂತಶವಜಲದುಂ | ಮುಂಜೆಗಿನ ಮೆಲ್ಲೆ ಅರಿಂದಾenಸುತೋಪ್ಪಿದಳಾತರುಣಿ | ೬೫ ಉಗುರಿಯತದೊಳುವ ಕಲೆಯುಸುಕೆಯು | ಮುಗುಳಿನಿಸುದುರಿದ ಮಲಗುರುಹನ ಮಗ | ಮಗಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳೆವಳಮರ್ವನಿ ಪೊಸಾವಿನ ಮೊಗ್ಯ !! ಪೊಗರೇಜುವ ಮೊಗವಂಬರುವಂ ಬೆ೦ || ಡೂಗೆಲರ್ಗದ ಕುವಲದುವಾಗಲ್ಲಾ ! ಮುಗುದೆಯು ಸುಸಿಲ ಕಡೆಗೊಳ್ಳಸರಲ ಕರುವಿನಂತಪ್ಪಿದಳು || ೬೬ ಬsಂದ ಎಹುರತಿಬಂಧಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಳಿಯದಂಪಂ ಬಗೆಯೋಳೆ ಪೊಂಪುಳಿ | ಗೊಳಿಸುವ ಬಲ್ಲಹನುಮಾನನನಂ ತುಜುಗೆಗಳನು || 0, 16