ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ મા

    • • • • • •

• ೧, , ಎಸsಂ ಬಲಿದುಕ್ಕುವ ಮೋಹಾಮೃತ | ರಸದ ಬೆಳಂತಿಗೆ ಪರಕಲಿಸಿದುದೂ ! ಕುಸುಮಶರನ ಪೊಸಜನದ ಬೆಳರ್ಪು ಮುಸುಕಿದುದೊ ಎನಲು || ಅಸತೋತ್ಸಲಲೋಚನೆದಾನನದೊಳೆ || ಪಸರಗೊಂಡು ವಿವರ್ಣಂ ಮಿಗೆ #ರಂ | ಜಿಸಿದುದು ರಾಜ ಶಶಾಂಕನ ನಗೆಮೊಗಮಂ ನಿಟ್ಟ ಸಡನೆ | ov ಇದು ಮೋಹನದೇವತೆಮಾವೇಶದೊ | ಳೋದವಿದ ತೋಳ ಆಗು { ಕಾಮರ | ದುದಯಕೆ ಮುನ್ನ ನುಕರಿಸಿದ ತೀತರಿ ಪುಟ್ಟದ ಕಂಪನವೋ || ಇದು ಗಿಳಿದೇರನ ದು ದು ಭೀತಿಗೆ | ಪುದುಗಿದ ನಡುಕವೆನಿಸ್ಸಿದುದು | ಸುದತಿಗೆ ಸುಕುಮಾರಾಂಗನ ಕುವರನ ಮೊಗಮಂ ಕಾಣುತವೆ || or ತರುಣಿಚಕಿತವಿಲೋಚನವಿಲಸ | ತೃರನಚಕೋರೀಪೂರ್ಣ ಶಶಾಂಕನ | ಪರಿರಂಜಿಸ ಲಾವಣ್ಯಜಲು ಸರಿಯಲ್ಕವನಂ ನೋ೬ || ಸುರುಚಿರಪಲ್ಲವಸಾಣಿಯ ತನುತನು | ಪಿರಿದುಂ ನಡುಗಿ ಮನೋಹರವಾದುದು | ಪರಿವೊನಲೋಳ್ಳಿದ ನವಮೋಹನಂತೆ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ | ಮದನನಮಾನವನೂಹರರೂಪನ | ಸದಮಲಯುತ 'ಸಂಪೂರ್ಣಕಲಾಧ್ಯ ! ವೃದನವ' ನತ್ಯಾತುರದಿಂದೆನೆವೊಯ್ಯದೆ ನೀಡುಂ ನೋ | ಮದನತ್ನಿಕವಾಣಿಯು ಮಧುರಸ್ಪರೆ ಕೊದವಿತು ಪಲ್ಲಟವಿ ದ ವಿಸಂ : - | ವಿದಿತಸ್ಸರವೂಡೆದುವಾಸದ ದನಿಗಳ ಪಲ್ಲ.ಸಂತ || ೧ 1. ರಾ. ಗ|| 4 ತಾಂಕವದನೆಗೆ ಮೊಗವ ಕಾಣುತಲೆ ಗ!: ವಿರಹ ಗ' ಪೊನಡುಕಾ ಸುಕುಮಾರನ | ವದನಂಗಾಣುತ ಸಂಜನಿಸಿದ ಕಂಪನ ಕಾಮಿನಿಗೆ, ಕ ತರಳ, ಕ। 53 ಗ| 1 : . ನೆವೆವೋದ್ಯದ ಕಡುನೇಹದಿ ಒರಿದುಂ ನಡೆನೋ, ಕ|| it, ಯೂಡೆದಾವಾಸದಲಿಂಟರಗ ಸ್ಥಿತಿಸುವ ಮಾಯೊಳು ಗ! 0 8.