ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Google OCR

ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಆಶ್ರಯದಾತಗಳು ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ.: ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದಿಯಿಂದ ಓದಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಚಾಲಕರ ಲಿಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ ಹುರುಪು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಬಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇ ಕೆಂದಿರುವರು. ವಾಚಕರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಕಾಗದಗಳ ತುದಿಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಾವದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ;- 11 ' ಕ ಗದಗಳನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಉಪಯೋ ಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗು ಉಸ್ತದೆ. ಷ, ಮುದ್ರಣ ದೆ - ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾದಂ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ ತ ನಗ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. . ವಾಚಕರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷವಿಸಬೇಕು. ಆನಂದವನ, ) ವಿಧೇಯ 3:11 ೧1919). ಕರ್ಪೂರ. Krakarnataka

vs

Tesseract

ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಆಶ್ರಯದಾತ ಅಗಳು ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿತಿಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ: ಚಿಕಿತ್ಸ ಕಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಓದಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೆ ಚಾಲಕರ ಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವದು. ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಬಟ್ಟು ಮುಂದಿನವರ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇ ಕೆಂದಿರುವರು. ವಚ ರು ಅವರ ಸೇನೆಸುನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ

ಕಾಗದಗಳ ಶುಟುಗ್ರತೆಯು ಮೂಲಕ್ಕ--ಒಂದನೇಳೆ ಅಭುವದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೂ ಚಿಂತೆರಿಿಲ್ಲ; ಬನೆಗೆ: ಕ:ಗದಗಳನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಉರಯೋ ಗಿಸಬೇಕಾಯಿತ:. ಹಾಡು ಕುಸ್ತದೋಷ್ಟ, ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾದಂ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲವ್ರಸನ್ರುಗಳೂ ಉಳಿದಿರಲ ಹುದು. - ವಾಚಕರು ೮ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಿ:ಸಜೇಕು.

ಆನಂದವನ, | ನಿಢಧೇಯ

320 9190 é ಕರ್ಪೂರ.