ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, ••••- - - • • . .

  • * \r
  • * * * * *

ತವಕಂ ಮಿಗೆ ಕರೆದು+ಪಂದದಿ | ನವಿರಳವಾದ ಸಮರಸನ್ನಾಹದ | ವಿವಿಧಮಹಾಛೇರಿಯು ಬಲ್ಲನಿ ಬಳಸಿತು ಮುಡವಿಯನು || ೦೦ ತಿಹುರವನುಂಪ೮ ತಿವಿಲೋಚನನಾ | ದುಹಿಣಚತುರ್ಭುಜರಾದಿಯು ಸುರಬಲ || ಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯವರೂಧಮನಡರ್ದೆಯು ನ ತೆದಿಂ ತನಗೆ || ವಿಹಿತಕ ವಿಜಯಜಯಂತಾನುಜರುಂ || ಬಹುಭೂಮೀಭಜರುಂ ತನ್ನೊ ಡವರೆ | ಮಹಿಮಂ ಮಣಿದೇರೇ ರಣಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಡುಮಿಂ ಬಂದು || ೨೩ ಸೆರಗಂ ಸಾರದ ಸೇನಗಳರಡು | ಸರಿಮಿಗಿಲಂ ನೋಡದ ತತ್ತಾರ್ದುo ಬೆರಗಹುದಲ್ಲೆನ್ನದೆ ಸಮರದ ಸಮಕಟ್ಟು ಸಮನಿಸದ | ಹರಣದ ಬಿಯಕೊಂದಿ↑ನಿಸುವನೆಣಿಸದ | ದೊರೆಗಲಿಗಳ ಬಿನದಕೆ ನಡೆವಂದದಿ | ಹರಿಸಂ ವಿಂಗೆ ನಡೆತಂದರಿಳಾಧೀಶ್ವರನಂ ಮೂಳಸಿ || ಈವಿಧದಿಂದಾವಕ್ರರುಕರವ | ದೇವಂ ಮುನ್ನೋಡಿದ ರವಿಕೀರ್ತಿಮ | ಹೀವರನುದ್ಧ ತಚಕ್ರವ್ಯೂಹಮನಿದಿರೆಳೆ ಕಾಣುತವೆ || ತೀವಿದ ಮುನಿನಿಂದನೆ ಬೆಸಸ ಸೇ | ನಾವರರಿಕ್ಕಿದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹಂ | ಭೂವಲಯಕ್ಕದುಬುತವಪ್ಪಂತೆ ಯುಗುರ್ವ೦ ತಾಳಿದುದು || ೨೫ ತಳತಳಿಸುವ ತರವಾರಿಯು ಪೊಳಪುಗೆ || ಆಳವಿಂಚವನಿಪರಿಕ್ಕಿದ ನುಡ | ವೆಳಗಿಂದಿರವಿ ಭಟನಿಕುರುಂಬದ ಬೋದ್ದೆದು ಕಲಕಲವೇ !! ಮೂಗು ಬಿಡುವ *ಬಿಸಲಲೆಜಿಗುವ ಸಿಡಿ | ಲೆಳಹೊಟದಾನೆಕುದುರೆಬಲುದೇರಾ | Yಲವೊಡ್ಡಣವೊಪ್ಪಿತ, ಕಡೆಗಾಲದ ಮುಗಿಲೊಡ್ಡಣದಂತೆ ! ok +: ಲ್ಪರ್ಪಂದದಿ ಗ!! ↑ ನಿಸಂ ಸೆಣಸದ ಗ, ವಿಧು ಗೆ!!

  • , ಬರಸಿಡಿಲೆ ಕ। ಗ?

- - - -