ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧v} ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ M ಹೊಸಹರೆಯದಲಿ ದ್ರವ್ಯವ ನೆಲ ಕೂಡಿಸು, ಹೆಸರಾಗುವ ಭೂಷಣದಿ|| ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಪ್ಢನೊಳಗದಿರೆಂದು ರಕ್ಕಸಿಮುಂಡ ಮಗಳ ಹಿಂಡಿದಳು | - ರಿಂಕಿದ ಕುಚ ತೋಳು ಗಳ ಗಲ್ಲದೆಡೆಯ ನಖಾಂಕಿತ ಪಲ್ಲ ಚಿದುವೇ || ಸೋಂಕಿದ ಖಳನದಾವನೋ ಅಂದು ಝಂಕಿಸಿದಳು ತಾಯಿ ಮಗಳ | ಖಳ ಕುಂಟಣಿಮುಂಡೆಯೆನಗೆ ನೀ ಪೆಟ್ಟ ಹೆ | ಹಾಟದ ಕುಚಯುಗ [ಳದಲಿ | ಬಾಳರಕವನೀಂಟುವ ಜೆಗುಳೆಲಿರ್ಪ ತೋಳ ಮೇಗಳ ಸೀಳೇನೇ! ತಲೆಯಲಿ ಕರಿದು ಕೂದಲುಗಳಷಧಿಗಿಲ್ಲ | ಸಲೆ ಕುಚಯುಗಳ ವಿಂಗಿ [ದುವು? ಹೊಲೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಟಗೆಯ ಪಾತಕಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಮೊಲೆಟೆಂಗಳಿಗೆ ಪೇ ಪರೇ ... ..... ||೭|| ಜಗಳವಾಡುವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತಯರಿದುಗ ದಾಂಟಿದರಂದು [ಕಲರು | ಹೊಗಳಿಲಚ ರಿಗೆಯೂ ಚಕಿತನಾರಿಯರನು| ಮುಗುಳ೦ಬನನಗನೀಕ್ಷಿಸಿದ! ಗಾನವೇತ್ತರು ಕೆಲವರು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿ! ಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು | ನಾನಾದ್ಯತವಿದ್ದಿ ಕಲರಿರೆ ಮದ್ಯ ಪಾನಗೋಷ್ಠಿಯನೀಕ್ಷಿಸಿದ [vo) . ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನಿಕ್ಕಿ ಭೋಂಕನೆ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯವ [ಸವಿದು || ನನೆಕ್ಕಿ ಕಡಲೆ ಸಣ್ಯಾ ರದಿ ನಿಖಿಲಾ ರ್ಚನೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂರ್ಜಿದರು!! ತಂಡುಲರಾಶಿಯೊಳ್ ಕೊಡನಿಟ್ಟು ಬೇವಿನ ದಂಡೆಯ ಕೊರಟ್ಟು ಗಂಧ ಭಂಡಾರವನಿಟ್ಟು ಧೂಪದೀಪಾರತಿ ಕೆಂಡವ ಸುಂದರೊಲಿದು [v೩! . - ರುಚಿವೆತ್ತು ಪರಮಶಕ್ತಿಯ ಪಾದಪೂಜೆಯ 'ರಚಿಸಿದರಾಗಮೋಕದಲಿ | ವಜೆಸಿ ತನ್ಮಂತ್ರಕರ್ಮದಿ ಹೇಮನವರತ್ನ | ಖಚಿತಪತ್ರೆಯೊಂಟದರು ! ರಂಭೆ ಕೋ ರತಿಯಸ್ಸರೂಪ ಕೋ ಹೊಸ ಹೊನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಕೋ [ ನವೆಂ ಮೊಗದ ! ತುಂಬಿಗುರುಳ ತುಲಗೆವೆಗಣ್ಣ ಕಳದಿ ಕೊಳ್ಳಂಬ ಮಾತಿನಲೀಂಟಿದರು | ಕ ಫ, ಆ-1 ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ M