ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೦ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ೧೫ ಕೇವಲಸುಜ್ಞಾನಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿನ್ನಾವ ಕಾಲಕ ಕೇಡಿಲ್ಲ ||೧೬|| ಸುಕದಂತಿರಲಾತನ ಹೆಂಪು ಕಳಗೇಟು ಲೆಕದವರ ರೂಹ ನಿನಗೆ | ಬೇಕಾದುದಲ್ಲಿಂದು ತಂದು ನಿಖಿಳ ಶೋಭಾಕರಪತ್ರವಠವ |avl ಬೇಸದೊಂದೊಂದ ತೇದು ಚಪ್ಪನ್ನ ದೇಶಾಧಿಪರ ಚಿತ್ರಗಳ | ದೂಷಣೆಗೆಯ್ಯು ನಿಟ್ಟಿ ಸಲೊಲ್ಲದವಳಾಯಾಸನ ಕಂಡಳು ಕುವರಿ ||೧೯|| ತಂಗಿ ನೀ ಕೇಳು ಸಮಸ್ತಜೆತ್ರಂಗಳ | ಭಂಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆರ್ದೆಗೆ || ಅಂಗೀಕೃತ ಪುಸ್ತಕಾಂತನಾರೆಂದು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದಳು ನಸುನಗುತೆ |೨೦| ಸೂದೆಯನೀಂಟುವ ರಾಜಹಂಸನ ಮಹ'ಗೆ ಮೇವಿದೆಯ ತಿ ದಡೆ [ಪೀರ್ದಪುದೆ | ಎರ್ದೆಗಿಚ್ಚ ನಿಕ್ಕಿ ಪೋದಾತನಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕಸದೆಗರತಂದಡೆಪ್ಪುವನೆ?on) - ತರಳಭಾಸ್ಕರನಂತೆ ಮೆರೆವ ಮಾಣಿಕವೆನ್ನ ಕೊರಳೊಳಗಿರ್ದು ಪೋ [ದುದಕ | ಇರುಳರಡೇಟುಲೋಕವ ಸುತ್ತಿ ಟಕ್ಕೆಯಹರಳ 2 ತಂದೆನಗೆ ತೋsಸಿದೆ || ನಕ್ಕಳಾಕೆಯ ಜಾಣ್ಯ ಮಾತ ಕೇಳಿದು ಹಕ್ಕಳನಾಂತು ಶೋಭಿಸುತ | ಹೊಕ್ಕುಳ ಹೂವನತಿ ರಹ ತೋ'ದಳು ಸೆಕ್ಕಳೆ ಮುಂಡೆವಾಣಿಕಕೆ|| ಇದು ಚಿತ್ರವಾದುದುಬಸವೇಟ್ಟದೆನಲಾಗಿಯದುಕುಲದುಗ್ಧಾಬ್ಧಚಂದ್ರ' ಮಧುಸೂದನನೆಂದು ಬೆಸಸಿ ಹರಿಯ ಶ್ರೀ ಪದಕುಲಿತ ಹಣೆಯಚಾಚಿದಳು! ಭಸಿಮಿಯೊಳೀಚಿತ್ರಕಣೆಗಾಣೆ ಮನ್ನನಕಾಮಿಸಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಲಿ | ಸಾಮಿಯಂಗಂತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋಲುತಲಿದೆ ಗೋಮಿನೀವರವರ್ತಿಯಲಿ | ಜರುಡಗಂಧಿ ನೀನೋಡು ಯಾದವವಂಶ ಬಲರಾಮನೆಂದೆಂಬವನ || ಜಲಜಲೋಚನನಗಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಹಲಿಯ ಚಿತ್ರವಾeಿಸಿದಳು ದುರುತಭುಕ್ಕಾಧಿಪನ+ಪರವತುರನ | ಉರುತರದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹದೆ . ಗುರುತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಕರೆಲ್ಲರ ನಿರುತದಿಂ ತೊಅಂದಳವಳು 8 ಉದ್ಭವ (ತವರ್ಮ ಸಾತ್ಯಕಿ ದಮಘಷ ಕುದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸುದಾವು! ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ದೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರರೂಪ ತೋದಳು . ತಂದು ನೀತಾebಿದ ರಣಹುಗಳೆಲ್ಲ ವದ್ದಂಧುಗಳನೆ ತೋಯುತಿಹುದು | ಕ ಪ, ಆ--1, ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು, ತುಚ್ಛ ರು. ೪ ಬೆಲೆಬಾಳದ ಕಲ್ಲನ್ನ. 3. ಪದ್ಮನಾಭನ. 4. ಸರ್ವಾಧಿಪನ. = + m. ೧ "