ಪುಟ:ರಾಣಾ ರಾಜಾಸಿಂಹ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ರಾಣಾ ರಾ ಜ ಸಿಂಹ. (M---- ಮದಲನೆಯ ಪ್ರಕರಣ. - - $ ಬ ಲ ಗ ದೋ ೪ ti ನ ಗೂ೦ ದ ಲ ವು ಈMAR ಯುರಾಚಕರೆ, ರೂ ಸನಗರದ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೂಂ ದಮೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒರೆಗಳದ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋಧಾನಂಎಂದ ಉದ್ವೀಪ (ುವ ರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು >ರರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತತ್ಪರರಾದಂತೆ ಕಂಡುಹಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇಸಿರಬಹುದು ? ಅವರು ಯಾರಿರಬಹುದು ? ಸಿಂಹಾಸನದಲ ಕುತ ರಾಸಾತ್ಮ ಸಿಂಹನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತನಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವನು ಹೊರದಾಡುವದಕ್ಕೆ --ರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನು ಕಮ೦ಯರ ಅಣ್ಣನ ದೋಹದ ಮಗನಾದ ರಪ್ರತಾಪ೦ದನು , ಎರಡನೆಯದನು Tರಂ ಗಬೇಬ ಬಾದಶಹನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಒಲರ.ತಾನ ಬಾರದ್ದರನು ಬಾ 1 ತಿಳಿಸಿತು ! ರೂವನಗರದ ರಾಬಸ ಛಯ ನಿಯಮದಂತೆ ರಾಣಾನ ಒಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ ಸನವ, ಆರರ ಬಾದಶಹನ ಸೇ ನಾರಯು ಒ೦ದದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಒದಮನಕಗ ರಾಣ್ಯಾಕ್ಷ ಗುಸಿಂಹನ: ಆತನನ್ನು ತಾರಸಿನ ಆಸೆದರು, ಕ.ಸಿದನು Cಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಸಾದ ರಾಸಂನು ಒಂದು “ನ್ನ ಆಸನದ ಗುಲ ಕುಳಿತ ಮೊಗಲ ಸರದಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಪಮಾನವಾಯಿತಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡನು