ಪುಟ:ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧಂ.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಲಿ : ಲಾ ವ ೩ ೧೧೩ ••••, , , , Whe + a r e +#

  1. s

s

  1. /
  2. $#
  3. \r\,

vvvvv ܩܢ ಪಕ್ಷಾನಿಲಗಳಿತವಾದಂತಿರುತ್ಪಳ ಕಳವುಳ್ಳಲರೆ, ತಿಮಿರತನಾಳ ಪಲ್ಲವನವಕ ರ್ಣ ಪೂರಕಮನೀಯದಿಕ್ಕಾಮಿನೀಮುಖಕುಂಕುಮದಂತೆ ಕೆಂಕವಾಗಿ ಪ ಡ ವಣ ಸಂಜೆ ರಂಜಿಸಿ, ಚತುಃಪ್ರಪರಚರಣಕಹಳಾನಾದಪುಪತಪಟಹಪಟು ರವಾನುಗಮ್ಮಮಾನಸಾಂದೃಶಂಖಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಶಯ್ಯಾತಳದಿನಿಳಾತಳತಿಳ ಕನೆಟ್ಟು ನಿರ್ದಳ್ತಸಂವಿದಿತಸಂತತಮುಸ್ಸಂದಶಾನಿಪೀತಗಂಧಶೈಲಪರಿಣತ ಪರಿಮಳ ಜಾಳೆ ದಾರಿ ಗುರುನಿತಂಬಿನಿನೀರಾಜಿತಮಂಗಳಪ್ರದೀಪ ದೀಪಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತಮುಖಮಯೂಡಿನಲ್ಲಿಂ ಪೊಅಮುಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಪಾಠಕಪ್ರಕ ರಸಥ್ಯಮಾನನಾನಾನ ರಸಪ್ಪಗದ್ಯಪದಾರ್ಥಕರ್ಣಕಿರ್ಣಾ೦ತಃಕರಣಂ ತ ತಮಯಸಮುದಗತಪ್ರಗತರುಣಪತಿಯಪರಿಜನಪರಿವೃತಂ ತಮಿತ್ರ ಸಶರಣಾಗತಸಹಸ್ರಕಿರಣಸಂಕುಚಿತಕಿರಣಾಯಮಾನಕರದೀಪಿಕಾಸಹಸ್ರ ಪರಿವೇತನಭಿನವಾಂಕುರಿತಾಕರಾಳ ತರಣಿತೇಜಃಕಲ್ಪ ಕರತಳಚಾಲಿತು ರಿಕಾಚ್ಚುರಿತಮರೀಚಿಕನಚಿತಕಮನೀಯಕಾಯನತಿತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂ ಬಂದತಿ ಬಹಳಕಾಳಾಗರುರೂಪಧವುಪಟಲನಿಪೀತಪೀತಪ್ರಭಾಪ್ರಸರಪ್ರದೀಪ ದೀ ಪಮಂಜರೀವನೊಹರಮಂದರದಲಿತಮಾಲತೀಮಲಯಜದ್ರವದತ್ತಪರಿವು ಳಪಾನಮುತ್ತಮಧುಕರನಿಕರಝಂಕಾರನು೩ರಿತಮುದುಪ್ಪ ತೀತನಾಥಜಿ ನಾಲಯವುಂ ತ್ರಿಚತುರಜನಸಮೇತಂ ಪೊಕ್ಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾ೦ ತರಂಗನಾಗಿ ಭಾಳಭೂಸಿತಕರಕವಳಮುಕುಳಿತಂ ನವೀನಕರತಳನ೩ತಾರ ಕಿತಲೆನಪತಿಪಾದಪಲ್ಲವರಾಗಂ ರಮಣೀಯಸ್ತು ಇನಿತ್ಯಶುಭಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ಗೆಮ್ಮು ಬಂದಾಸ್ತಾನವುಂಡಪದ್ಧತಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಂ ಸಕಲಸುಕವಿಸ ಟಿವಸಾನಂತವಿಳಾಸಿನೀಜನವಳಯಿತನಾಗಿಹಿಲಿದು ಬೇಗರ್ಮಿಂಗವುಂ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಮಕರಂದದ್ವಿತೀಯಂ ಕರುನಾಡದ ನೆಲೆಯನೇ ಕುಸುವುದೆ ಸ೪೦ ಸಾನಿದ ಸಸಿನೊಳೆ ಪಟ್ಟರ್ದು ಭೂತಳ ತಳದೊಳೊಗಿಯರುಗ ಇನೊತ್ತು ತುಲ್ ತೂಂಕಡಿಸುತ್ತುಮಿರ್ದ ಸಚಿವಸುತನನನುನಿನಿ ಸವಿಸ್ತರಂ ಸ್ಪಷ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನುಕ್ಕ ಪುನರುಕ್ಕಮನನುರಕ್ತಿಯಿಂ ನಟ್ಟಿರುಳುವಿನಂ ಪೇಟ್ಟು ಸೇಟ್ಟು ಸುಖದಿಂ ಮೂಳೆ ಮೋದಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮನಂ ಮಯ ಯಮದನಿನಿಸಾನುಂ ಬೇಗದಿಂ ಗಮ್ಮನೆಬ್ಬಿತ್ತು ನಿಜಸಖನುಮನೆಯಿನಿ 18