ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


门凯以 EderlÐdęs ಇಂದ್ರನಾಥ-(ನಗುಮುಖವಾಗಿ) ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶಾಸಗಳನ್ನು వు రేయు ఔR డే. ಸರಳೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 'ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ? ಎ೦ದ೦ದುಕೊ೦ಡು ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ತೊನೆಯುತ್ತ ಲಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿದವಳಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಅವುಲೆಯು ರುದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಸ್ಥನ ಮಗನೆ೦ದು ಅವನೊಡನೆ ಹುಡುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ಈಗವನು ಜಮಖಾನುದಾರನ ಮಗನೆ೦ದು ತಿಳಿದು లజ్మీ నింద వెూēనాండళు, లదరే ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು స్వల్పక్కే ಬಿಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನಾರಿಗJಾ ಹೇಳದೆ ನವೀನದಾಸನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನನು كةpتعد 3 جون دكتoد لك ಎರಡು ಮೊಳದುದ್ದ ಮುಖಾವರಣದ బట్చియున్న ಮುಖದ ವೆುಲೆ ಎಳೆದು 帝Joodwoo! ಇ೦ದ್ರುನಾಧ-lನಗುತ ನಗುತ) ನಿಜ, ಅದೇ ವೇJಾದಲ విశ్చాసవల్లవే ; ఆవా) లేయుట ಲಜ್ಜಿತೆಯಾದಳು, ಆದರೆ ಹುಡುಗಾಟವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಖದವೆು ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ, ತಾವು ನೆರೆಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಾಕು ಕ೦ಡ ಕ೦ಡ ಹೆ೦ಗಸರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡೆJಾಣ್ಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇJಾಗಿ ಸರಳೆಗೆ ಹೇ ಳುವೆನು ಎ೦ದಳು. ೩೦ದ್ರುನಾಧ-ಅವು ಲೆ ! ನೀನೆನ್ನನು ಪರನೆಂದು ತಿಳಿದೆ, ನಿನ್ನನು ನಾನು శాంగే తిళాయును. ಅವು ಲೆಯು ಅಪ್ರತಿಭೆಯಾದಳು. ಅವಕುಂರನವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಳು– బళిరే, " ఎు స), ಇನು ಮುಖ೦ದೆ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಾನು నాజీశూళ్ళు వదిల్ల x - ವೆಂದಳು. ಅಂದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಅಮಲೆಯ ಲಜ್ಜೆಯು ಭಂಗವಾಯಿತು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ರಾಜಾ ಸವುರ ಸಿ೦ಹನ ವುಡದಿರಯೋ Dದು ತಿಳಿದು ಜನರವ ಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು ; ಈಗಾ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ದರಿದ್ರೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ಸಮರಸಿಂಹನ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ ವನ್ನೂ ಅವನ ಮಡದಿಯು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ఎల్లర ಸುಖವನ್ನೂ నేJ98 డె వివు లేయుJ) ತನ್ನ ದುಃಖವನು స్వల్పవుట్చగే ಮರೆತಳು. ಸರಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿದ್ದಿತು; ಸರಳೆಯು ಅಂದು ತಂದೆಯ ಅತುಳ್ಳೆಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೂ ಜವಾನುದಾರಿಗೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಣಿ! ددثoثن دಇವುಗಳನ್ನೆಲಾ ತಿಳಿದು :D53 ; ססנש נdסט ננ3ס8נfס8 פ"ם פה3פרנקפה ತನ್ನ ಕ್ಷೇಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತಿದ್ದಳು. ಚಿಂತಾಶೀಲೆಯಾದ ಕವುಲೆಯJಾ ಅವರೆ.Jಾ೦ದಿಗೆ ಇರುವಳು. ಅವಳು