ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮJಾವತುಮಾರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇ )לפוקר ನಗೇ೦ದ್ರನಾಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತಿದ್ದಳು, :חפס9ס అడిగే యుం వాూడి ನಗೇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗೆ ಊಟವನು ಮಾಡಿಸುವಳು. ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತಿದ್ದನು. ಇಚಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರವಹಿಸುತಿದ್ದಿತು; ರಾಚಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು బరువా నేం దేు బయేళ సంభ్చవు గళు నేడేయు తిదు వు. చేుJవాతేుచేుJరానేయోు ಪರಿಚ್ಛೇದ 'ದ ವಿಖಾನುದಾರನ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರವಧಾ She gazed she reddened like a rose, Sin e pale like only lily , She sank within my arms and cried, Al 1 th ou my ain deal willie ? *' "By him who made yon sun and sky, By whom true love’s 1 egan ded, I am the man, and thus may still True lovers be rewal iled.’ Bur nj エ Oధ్యాశాలవాగు ವುದಕ್ಕೆ బరుతి ద్చితేు. د دكتاتن نتج كة ఒబ్బళి :סף טהג ಮಾಡುತ್ತ ಇಚಾಪುರಕ್ಕೆ డెత్తే.రడల్లద యువు నా నదియు తిరశ్న ఒబ్సళిని ಯಮುನೆಯು ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ుర్భేతీయు సిస్త. బ్చభావే . د ت نDEدة ವನ್ನು ನೋಡುತಿದ್ದಳು, ಘನವೃಕ್ಯಾವಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಿನುಕುಹುಳುಗಳ ಮಾಲೆ ಗಳು ಪು೦ಜಪು೦ಜವಾಗಿ ಮಿನುಕುವುದನ್ನು నేJR డేుతిదేళు-నిలాశాలేదల్లి ಒಂದೆರಡು ಶುಭ್ರವಾದ ಮೇಘಗಳು ತೇಲಿಹೋಗುತಿದುವು, ತಾಂತವಾಗಿದ್ದಾ ನದಿಯಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ತೇಲುತಿದುವು. ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಆಗಮನೋಪಲಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ బరుతి ద్చరు. ಕವು ಲೆಯು ಸರ್ವದಾ ಚಿ೦ತಾಶಿಲೆ, ಆದರೆ ಇoದು ವಿಶೆಷ ಚಿ೦ತೆಯಿ೦ದ ನರಿಯು ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತವಾದವಳ تعـدت يتاقدايات onتته 3 هل تبة ببكة ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಒ೦ದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡುತಿದ್ದಳು. ತಾರಾವಳಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ವೆು ಲJಾ ಮುಖವು೦ಡಲದ סם פהס35ספרש טנ3ס 3ספחס לספהס9ספרש ಮೇಲJಾ ಬೀಳುತಿದ್ದಿತು. ಹೆರಳು ಹಾಕದವಳ ಕೇಶವ ಬೆನ್ನಿನಮೇಲೆ e( 5נליס వాగిది కేు. ಒ೦ದೊ೦ದು ತಡವೆ ಮುಖಮ೦ಡಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಕೊ೦ಡು ವಕ್ಷದಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು, ವದನವು೦ಡಲವು ಬಾಹುವಿನ ವೆುಲೆ న్ళాపికేవాగి ద్చితేు. ?ಆವದನ್ನು 守oogo ಚಿಂತಿಸುತಿದ್ದಳು د رنلاحتعد نجحة