ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Շ) Aնա Earlso d ಕವುಲೆಯು ತನ್ನ ವಾರ್ವಕಾಲದ ವೃತಾಂತವನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಳು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದ ವಿಚಾರವು ನೆನವಿಗೆ ಬಂದಿತು; ದೇವಮJಾರ್ತಿಯ೦ತಿದ್ದಾ ಗ೦ಡನ ಮುಖವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಾಗರಿತವಾಯಿತು; ಗ೦ಡನ ಪ್ರಣಯದಿಂದ డెృదయువు ಉದ್ವೇಲಿತವಾಯಿತು! సంధ్యేయు సవిూdణదేJందిగే ತನ್ನ ಸಾಮಿಯ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಟ ಸಂಗೀತದ ಶಬ್ಬವು ಬಂದಂತೆ టిJRధేయూరాని) తేు, ಸಂಗೀತದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಚಮಕಿತೆಯಾಗಿ ಅತ್ತಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು, ನದಿಯ =3১ং ত ದೇವಾಕೃತಿಯುಳ್ಳೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಟನು ఒబ్చనే ఒందు తే9యు నే్ను ಹುಟ್ಟಹೊಡೆಯುತ್ತ ನಡೆಯಿಸುತಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ .ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುತಿದ್ದನು 3ססמסטיס 3ם.3כי נ3סססd.Jי ಕವು ಲೆಯು ಪುನಃಪುನಃ ಅತ್ತಕಡೆ ನೋಡತೊಡಗಿದಳು, ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸಾುರು ಬಗೆಯ ಚಿ೦ತೆಯು ತಲೆದೋರಿತು, ನೌಕಾರೋ ಹಿರಯು ಪೂನ3 ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಾರಂಭಿಸಿದನು, ಆ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕಮಲೆಯ ಹೃದಯವು ಪೂನಕ ಉದ್ವೇಲಿತವಾಯಿತು, ಕಮಲೆಯು ಒ೦ದು ಘಂಟೆಯಿ೦ದಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದಳು. ಯ?ವನದಲ್ಲಿ ಕಮಲೆಯು ಆ ಗಾನ པོ་9, ಕೇಳಿದ್ದಳು, ם:קס"ח ס ゴリ。 ಪದದಲ್ಲಿಯಾ ಮಾಧುರ್ಯವು ಜಿನಿಜಿನಿಯುತಿದ್ದಿತು; ಪದದ ಪ್ರುತಿ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿಯನ್ನೂ ಅವಳ ಪೂರ್ವ ಸ್ಮರಣೆಯು ಗ್ರುಧಿತವಾಗಿದ್ದಿತು? ಅದೇನು స్పష్నోవేగి ? ಸತ್ಯವೇ, ಅಧವಾ ಪೂರ್ವಸ್ಮ ృకి ಮಾತ್ರುವೊ ס-סיסט ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ভ ১ংতততত93RR, e ಅನ೦ತ ವ್ಯಕಾವಳಿಯನ್ನೂ S七 ನದಿಯನೂ ತನಿ ಬೆಳಕಿನಿ೦ದ ಬೆಳಗುತ ಚ೦ದ್ರುನು ದಯು నాదేను. కేరియు తేలుత్తె, సోదియు ತಟಕ್ಕೆ యెత్తి రే బందితేు, రేవులేయు) ఆ āంద్చాలేని శాదల్లి ఆ నాశారేJR&యు ಮುಖವು೦ಡಲವನ್ನು ನೋ ಡ ತೊಡಗಿದಳು, ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ನಾರಿಯು ಪತಿಯ ಕಂಠಸ್ವರವನ್ನು ಮರೆಯು వదిల్ల, వేకియు ದೇವಮJಾರ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಿರದ ಹೊಡೆ యుల్చట్చ వు 5 దేలేయుంతే లేవు లేయు దేE యో లత్రేయు శాంపితే వారాన్సి3ు, نتادينارية ರಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳು ಮJಾರ್ಭಿತೆಯಾಗಿ ನೆಲದವೆುಲೆ బిడ్చళు. స్వల్ప ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ ಮJಾ ರ್ಛೇತಿಳಿದು ನೋಡಿದಳು, ಅವಳ ಯೌವ ಹೃದಯೇಶ್ವರನು ಅವಳನು ತನ್ನ యేృదయుదల్లి ಧಾರಣೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿ פרנס:ה . ದನು, ಚಾಗರೂಕತೆಯಿ೦ದ ಲಲಾಟಕ್ಕೆ 9ংB£2, ತಳಿಯುತಿದ್ದನು, ಸ್ನೇಹ ದಿ೦ದವಳ ಓಷ್ಯವನ್ನು చేు ద్పిట్చశJళ్ళుతిద్చేను, ಚಿರಕಾಲ ಹತಭಾಗಿನಿಯಾ ಗಿದ್ದಾ లేవు లెయు ఆ నౌభాగ్యద ಸ್ಪರ್ಶದಿ೦ದ ನಡುಗಿದಳು, ಪುನಃ ಕಣು ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ!! ಇದು ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ఈ :ఎమినిదేురాను) జాలిగరికేవాriదిరలి ' ఎందు నాyథిFసిదళు.