ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಚ್ಛೇದ 门洲之 دلادة لاها دانتي دكة تجهدلة ಆ ತನಿಬೆಳದಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಶJಾನ್ಯವಾದಾ ನದಿಯ ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡವಾದಾ ವೃಕ್ಷಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪೇ೦ದ್ರುನಾಧನು ఎవేని) శ్మద ಕಣುಗಳಿಂದ دانتادة శాలళ్మీ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾ ವದಸ ಮ೦ಡಲವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆJಾಡತೆJಾಡ గిదాను ; ఆడిల సుందరవాదా లలాట, ఆదేల సైచిడా ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದ دد تدارمل تب ಗಳ, ಅದೇ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಂತಾಪ್ರಕಾಶಕ ನಯನಗಳು, అదే వాుధ్సార వాద :بیگ د« ఆదేF ನಿಬಿಡಕ್ಕಷ್ಟ Hෂ්DE9, පසේදී ಉನ್ನತ ಹೃದಯ : ఆడిR ಸುಸ್ ಷ್ಟವ ಬಾಹುಗಳು-ಉಪೇ೦ದ್ರುನಾ ಧನು ಬಾರಿಬಾರಿಗಳೂ ನೋಡುತ ಹುಚ್ಚಿನವನಂತಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಾರಿಬ್ಯಾರಿಗೂ చేుది ట్చి ಕೊಂಡನು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವತಿಯಾದ ಕಮಲೆಯು ದೇವಸದೃಶನಾದ ー、 ಪತಿಯನ್ನು ಹೇJಾ೦ದಿದಳು | ಅವಳ ಪುಲಕಿತ ಶರೀರವು ಪತಿಯು ಆಲಿ೦ಗನ దేల్లి ಬದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪತಿಯ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಟಿಗಳು, ಪತಿಯ యేృదయుదల్లి ಅವಳ ಹೃದಯ ||| ಬಹಳ ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ ಉಮೇಂದ್ರನಾಧನು డెండేకియున్నేచ్చిసి, ನಿಕು೦ಜವಾಸಿನಿ ಕಮಲೆ! ನಿನ್ನ ನೌಕವು ಮುಣುಗಿಹೋದ ಒಳಿಕ ನಾನು. ಬದುಕಿಕೊಂಡೆನು, ಆದರೆ ನಿನ್ನನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆಯೆನಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಾ)ಮಕ್ಕೆ ಬ೦ರು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು, ಗಾವುದವರು ನೀನು ðJಾಗದಿರದ ಕಾಲವಾದೆಯೆ೦ದು ಹೆ ಳಿದರು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ವಿಮ ಲೆ–ಹ್ಮದಯೇಶ್ವರ! ನಿನ್ನ ಮರಣದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೆ ಳಿ ನನಗೆ ಅತಿ ಸ೦ಕಟಕರವಾದ ರೋಗವು೦ಟಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಾಲಾನಂತರ ನಿಸಾರವರ ಹೆJಾ೦ದಿದೆನು.. ನಿಸಾರವರ ಹೇJಾರದಿದಾಗ ನಾನು ವನಗಾ)ವುದು. ಆಶ್ರುವುದಲ್ಲಿದ್ದೆನು. ಉಪೇಂದ್ರ–ಜಗದೀಶ್ವರನು నేనే్మున్నే ರಕ್ಷಿಸಿದನು–ನೀನವನ رك (مة نة ವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ; ಈಗ ಬಾ ನಿನ್ನನು ನಿನ್ನ ಮಾವ೦ದಿರ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಾಯ್ನೆನು. * ಕಮಲೆ-ನನಗೆ ಮಾವರದಿರ ಮನೆಯೆುಲ್ಲಿದೆ? ಉಪೇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಕವುಲೆಯನು శరణిJండేు జవిూనుదార నగేంద, ನಾಧನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು–ವಿಚಾರವೆಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಬಳಿಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾದ ತುಮುಲು ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳತಿರದು. ನಾವದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಸಮರ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಮಿಾನುದಾರನ دكم ركة نة بينة عينة బయేుశాలళ్కీ 3ుందే శాలవా గిద్చనేందు ఎల్లరగా సిరవూడిశేJండిదరు ; ごう జ్యీన్స్టెపుతేనేు ಇ೦ದು ಮನೆಗೆ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಬ೦ದನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ೦ತಿದ್ದ ಸೆJಾಸೆಯು ಬ೦ದು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದಳು. ಆ ಸುದ್ದಿಯು ಜವಾನುದಾರನ